Groep 3A

De laatste weken in groep 3A

De zomervakantie komt al weer in zicht.

Voor de laatste weken sluiten we het taal/leesprogramma af met kern 12 van veilig leren lezen rondom het thema “op reis”. Hierin worden geen nieuwe onderdelen meer aangeboden maar bouwen we voort op wat er in de eerdere kernen aan de orde is geweest.

vakantie

In blok 12 van rekenen komen er nog wel een aantal verschillende onderdelen aan bod. We gaan verder met het verkennen van de getallenrij tot en met 100, we gaan grote hoeveelheden tellen en rekenen met dubbelen en bijna-dubbelen op het rekenrek. Bij de splitsingen gaan we twee optellingen en twee aftrekkingen maken. Verder gaan we optellen en aftrekken van 11 tot 20, aftrekken tot en met 10 (met als hulpsom de splitsing) en het samen nemen van 10 en een aantal eenheden. Ook komt ruimtelijke oriëntatie aan bod, tegels in tegelvloeren tellen en de prijs berekenen.

Als we dit gedaan hebben, kunnen we terug kijken op een ontzettend leuk en gezellig schooljaar waarin we samen veel hebben meegemaakt, hard hebben gewerkt en veel hebben geleerd.
De kinderen zijn begonnen met het leren van letters, het lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en ze zijn gegroeid naar het lezen van meerlettergrepige woorden. Hiermee is de basis voor vlot leren lezen gelegd. De kinderen kunnen nu verder werken aan het verbeteren van hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen. Die weg naar het uiteindelijke leesniveau is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als avi-niveaus. Aan het einde van groep 3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van AVI-E3.

De hut in de zon    ABC
In groep 3 heeft uw kind een leesontwikkeling doorgemaakt, die het in staat stelt om eenvoudige kinderboeken te lezen. Waarschijnlijk hebt u de weg naar de bibliotheek al lang gevonden. En wij hopen dat u die weg blijft volgen. Vooral in de vakantie is het belangrijk dat de zojuist veroverde leesvaardigheid niet 6 weken lang stil ligt. Stimuleer het lezen van boeken ook in de vakantie.

Is uw kind niet zo’n actieve lezer? Stimuleer dan het lezen van boeken door vaak samen met uw kind te lezen. Doe met uw kind mee met het VakantiebiebApp-programma van de bibliotheek. Zo heeft u altijd een geschikt boek voor uw kind bij de hand.
Misschien vindt uw kind het moeilijk om zelfstandig een boek te lezen? Lees dan regelmatig een stukje van het boek voor waarin uw kind leest. Laat uw kind wel meelezen, bijwijzen, eventueel samen met u hardop lezen. Vooral als het technisch lezen wat moeizamer verloopt, heeft uw kind veel steun aan iemand die hardop meeleest. Daarbij houdt uw kind echter wel plezier in het lezen van boeken.
De teksten die uw kind in groep 4 aangeboden zal krijgen, sluiten aan bij het leesniveau van eind groep 3. Een terugval in leestempo en leesvaardigheid zou niet bevorderlijk zijn voor de leesontwikkeling en het leesplezier van uw kind.

Een beet in mijn bil      Pipi en Peter Pan

Naast het lezen, is het ook goed om te blijven rekenen in de vakantie. Uw kind kan in de vakantie ook op Rekentuin blijven oefenen.  Het oefenen van het snel vlot optellen en aftrekken blijft belangrijk om ook hier geen terugval in te krijgen.

De afgelopen weken hebben we, samen met Theo Laurijsen het project Kunstwerk met het thema “Iedereen hoort erbij” uitgewerkt. We zijn begonnen met het maken van een woordweb. De kinderen hebben woorden bedacht, die zij belangrijk vinden voor onze groep. In de volgende les zijn deze woorden in tweetallen uitgetekend.

juni_3    juni_tek
De kinderen wilden dat deze tekeningen op een grote cirkel kwamen. Theo heeft deze tekeningen bewerkt, zodat de kinderen ze zelf op de cirkel konden bevestigen.

Tenslotte was ons kunstwerk helemaal klaar!

juni_zwart

Wij willen Theo Laurijsen hartelijk danken voor
zijn inzet en hulp bij het Kunstwerk van groep 3!
Op het gebied van Burgerschap staat het onderdeel participatie en met name het debatteren centraal. Rondom de stelling: “Om te leren heb je elkaar nodig” geven kinderen hun mening en leren ze hiervoor argumenten te bedenken, maar ze leren ook te luisteren naar de mening van de ander. Het is mooi om te zien hoe goed kinderen dit al kunnen!

Alvorens we kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie staan er nog een aantal zaken op het programma.

Wist u dat:
– de kinderen op vrijdag 22 juni vrij zijn i.v.m. een studiedag.
– op woensdag 27 juni de ouderbedankactiviteit plaatsvindt.
– de kinderen op dinsdag 3 juli hun 3e rapport krijgen. Wilt u ervoor zorgen dat de rapportmappen in de laatste week retour komen, zodat we ze aan de volgende leerkracht kunnen doorgeven.
– we op donderdag 5 juli nog een doorschuifuurtje hebben en om 14.30 uur kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie (indien er zich geen calamiteiten voordoen)!

Wij wensen iedereen bij deze alvast een hele fijne vakantie en willen iedereen bedanken voor het fijne schooljaar!!

Ben ff op vakantie


 

Wat gaan we de komende weken in groep 3 doen?

Na een heerlijke meivakantie zijn we gestart met kern 11 van Veilig Leren Lezen en blok 11 van rekenen.

Het thema van kern 11 is ‘mijn lievelingsboek’. Diverse soorten boeken zullen in deze kern aan bod komen. U kunt hierbij denken aan dagboeken, woordenboeken, leesboeken, atlassen, strips, etc. De kinderen mogen ook hun lievelingsboek meebrengen om hierover in de klas te vertellen en hieruit voor te lezen tijdens de boekenkring.
2018_mei_groep_3_1                                                                       2018_mei_groep_3_2
In deze kern leert uw kind woorden lezen met twee en drie lettergrepen.
Daarnaast wordt er verder geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met een cluster. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel, sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘-lijk’, ‘-tig, of ‘-ing’, zoals moeilijk, prachtig, koning. Er wordt ook een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden zoals appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos.

2018_mei_groep_3_3

In blok 11 van rekenen gaan we aan de slag met de overstap van de kralenketting naar de getallenlijn. We gaan tellen met sprongen van 10 vanaf een vijf- of tienvoud, splitsen van getallen tussen 10 en 20 in 10 en de rest (18 = 10+8).
Bij de aftreksommen gaan we de splitssom als hulpsom gebruiken en we gaan vijfkubers (na)bouwen en plattegronden hiervan maken.
Daarnaast staat het memoriseren van splitsingen tot en met 10 en het memoriseren van optellingen en aftrekkingen tot en met 10 centraal.

2018_mei_groep_3_4                                                                    2018_mei_groep_3_5
Tijdens het schrijven laten we zien hoe goed we al aan elkaar kunnen schrijven.

Van eind mei tot en met de derde week in juni zullen de Citotoetsen (spelling, rekenen en begrijpend lezen) weer worden afgenomen, als ook AVI-E3 en DMT. Het is dus belangrijk om thuis goed te blijven oefenen.

Helaas vindt op donderdag 24 mei a.s. de laatste muziekles van meester Vincent van Art-4-U plaats. We kunnen nog 2x genieten van de leuke, leerzame lessen met gitaar. Alvast hartelijik dank, meester Vincent.

Op 26 april j.l. hadden we de Berckackerdag, waarbij het buitenspel centraal stond. We gaan proberen om de spellen, die de kinderen zelf hebben bedacht tijdens het buitenspelen toe te passen. Ook het aangeschafte butienspelmateriaal zullen we hierbij blijven gebruiken.

De komende woensdagen zal Theo Laurijsen het project Kunstwerk met de kinderen vorm geven.. Het thema is: “Iedereen hoort erbij”. Bij deze lessen wordt uitgegaan van de 7 kernwaarden (samenwerken, respect, plezier, vertrouwen, beheersing, weerbaarheid, discipline). De groep maakt samen één object. De normen/waarden en wensen wat ze willen zijn/uitstralen, ook naar volgend jaar toe, worden hierin verbeeld. Dit object gaat dan ook met de kinderen mee naar groep 4.

Zoals U ziet, staat er weer een leuke periode voor de deur, waarbij er naast het leren ook plaats is voor ontspanning.

 


Voor de vakantie hebben wij met groep 3 de afsluiting gehad van het thema “verzamelen”.

Hierbij zijn ouders komen kijken naar de verzamelboekjes van de kinderen die zij zelf hebben gemaakt.

 

tentoonstelling2 tentoonstelling3 tentoonstelling1 


Nieuws uit groep 3                                     April 2018

Wat komt aan bod in kern 10 en blok 10?

Na een heerlijk lang weekend zijn we deze week in groep 3 begonnen met kern 10 van Veilig Leren Lezen. In deze kern komt het aspect verzamelen naar voren. De kinderen komen aan de hand van het ankerverhaal ‘Een broekzak vol schatten’ van alles te weten over het verzamelen van spullen. Naar aanleiding van dit thema gaan we in de klas een zakkenmuseum maken. Vanaf 9 april mogen de kinderen hun “schatten” meebrengen voor ons zakkenmuseum (datgene wat meegebracht wordt, moet wel in een broekzak passen).

komtdatzien

Na deze kern hebben we geleerd hoe woorden met twee lettergrepen gelezen moeten worden. Dit zijn woorden zoals ‘moe-der’, ‘ge-luk’ en ‘schat-tig’.
Daarnaast komen er in deze kern nieuwe leesmoeilijkheden aan bod, die de kinderen correct en vlot moeten kunnen lezen:
* woorden met -ieuw, -eeuw, -uw
* tweelettergrepige woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is (jaren, lezen, bomen, muren).
In deze kern zal ook het begrijpend lezen weer naar voren komen. De kinderen oefenen in deze kern nog meer de letterlijke vragen en denkvragen.
Een tip voor thuis: Stel uw kind na het lezen vragen over het verhaal, maar ook over verwijswoorden die in een tekst aan bod komen. Op deze manier kunt u controleren of uw kind ook echt gesnapt heeft wat het gelezen heeft.

Bij het rekenen zijn we begonnen aan blok 10, hier zal het volgende aan bod komen:
* Opbouw van de getallenrij tot en met 100 en tellen tot en met 100 (heen en terug) op de kralenketting.
* Markeren van getallen tot en met 100 op de kralenketting
* Automatiseren van de splitsingen van getallen tot en met 10
* Bij een splitssom twee optellingen en twee aftrekkingen maken
* Verwisseleigenschap bij het optellen
* Bij optellen en aftrekken de splitssom als hulpssom gebruiken
* Gewichten vergelijken
* Benoemen van en betalen met alle munten en de briefjes van 5, 10 en 20 euro; hun waarde weten.

geld

Tijdens het schrijven zijn we steeds meer de woorden aan elkaar aan het schrijven door middel van “bergen” en “bruggen”. Het is belangrijk dat de verbindingen tussen de letters goed geschreven worden.

Bij de muziekles genieten de kinderen van het spelenderwijs aanleren van liedjes, maar ook het kennismaken met ritmes, hoge en lage tonen, zacht en hard zingen en het bewegen op muziek levert veel zichtbaar plezier op.

Na deze periode waarin ook de Koningsspelen en de Berckackerdag worden gehouden, kunnen we gaan genieten van een welverdiende vakantie. De kinderen krijgen voor de meivakantie weer een extra leeshuiswerkboekje mee naar huis om ook in de vakantie goed te blijven oefenen met lezen. Na de vakantie mogen ze weer aan ons laten zien, hoe goed ze hun best hebben gedaan.
Ook in de meivakantie kunnen de kinderen op Rekentuin blijven oefenen.
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie toe!


Nieuws uit groep 3                           Maart 2018

Kern 8 stond in het teken van “Op het podium”. De kinderen hebben afgelopen donderdag en vrijdag voor elkaar opgetreden op een echt podium in de klas. Tijdens het hoekenwerk in de middag hadden de kinderen in groepjes van 2 of 3 kinderen hun optreden voorbereid. Er werd voorgelezen, een dansje gedaan of kunstjes uitgevoerd. De kinderen hebben genoten van de optredens. Een foto-impressie ziet u hieronder.

IMG_20180308_130013666 IMG_20180308_130203425 IMG_20180308_130809281_BURST000_COVER_TOP IMG_20180308_132007734 IMG_20180308_132317783 IMG_20180308_132543473 IMG_20180308_132938054_BURST001 IMG_20180308_134018401_BURST000_COVER_TOP IMG_20180308_142509846 IMG_20180308_142926654

 

Afgelopen maandag zijn we begonnen met kern 9 van Veilig Leren Lezen.
Het thema van deze kern is gericht op verwondering; op de vraag hoe iets eigenlijk mogelijk is, op het onderzoeken van hoe iets werkt of in elkaar zit, op de nieuwsgierigheid die kinderen hebben en die de motor kan zijn voor allerlei leerervaringen. Het ankerverhaal “Schroeven in het donker” is hiervoor als inleiding gebruikt.

groep_3_1

Na deze kern is het de bedoeling dat de kinderen technisch gezien de volgende soort woorden vlot en correct kunnen lezen:
* eenlettergrepige woorden met drie medeklinkers vooraan (zoals: straat) of achteraan (zoals: eerst),
* eenlettergrepige woorden die eindigen op –aai, -ooi, -oei,

groep_3_2

* tweelettergrepige woorden, zoals: buiten, bakker, kasten,
* tweelettergrepige woorden met een voorvoegsel, zoals: bedoel, gezien, verhaal
Wat betreft het begrijpend lezen kunnen de kinderen korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen, evenals teksten met verwijswoorden. De kinderen kunnen ook letterlijke vragen, maar ook denkvragen over een tekst beantwoorden. Tevens kunnen ze conclusies trekken uit de context van een gelezen tekst.
Bij het spellen van woorden gaan we ons richten op het correct opschrijven van eenvoudige, klankzuivere mmkm-woorden (zoals stok) en mkmm-woorden (zoals: kast). Tevens maken ze kennis met de spelling van niet-klankzuivere woorden zoals mooi, schoen, klein, hij , bang.
Tip voor thuis: goed blijven oefenen met lezen om het tempo en het correct lezen erin te houden.

Bij het rekenen zijn we gestart met blok 9. In dit blok komen de volgende onderdelen aan bod:
* Tellen tot en met 100 (heen en terug), ook in sprongen van 2, 5 en 10
* Plaatsen van de getallen tot en met 60 op de kaartjesgetallenlijn
* Inprenten van getalbeelden tot en met 20, ook van (bijna-)dubbelen
* Aftrekken onder de 20, zonder overschrijding van het tiental
* Memoriseren van de optellingen en aftrekkingen tot en met 10
* Betekenis verlenen aan getallen in diverse situaties
* Benoemen van en betalen met alle munten tot en met 1 euro en hierbij hun onderlinge relaties weten.

groep_3_3

Leuke eenvoudige rekenspelletjes om samen thuis te doen:
* Heen en terug tellen in sprongen van 2, 5 en 10: bij elke stap die je zet (wanneer je van en naar huis loopt) noem je samen de sprongen.
* Kinderen thuis laten “spelen” met munten tot en met 1 euro, zodat deze munten vertrouwd raken. (Wat heb je liever, 2 munten van 10 cent of 1 munt van 20 cent)
* Winkeltje spelen met echte munten.
* Spelletjes met 2 dobbelstenen (optellen van 2 getallen)
* 2 Kaarten uit een stok kaarten laten trekken (de ene keer optellen, de andere keer aftrekken). Hierbij niet het tiental overschrijden.
* Het bespreken van cijfers in het dagelijks leven (verkeersborden, in de winkel)
* Dartspel: optellen van 3 cijfers (gooien met 3 pijlen)
* Tijdens een autorit optel- en aftreksommen maken met behulp van de cijfers op de nummerborden van andere auto’s.
* Oefenen op Rekentuin

De komende weken krijgen we op donderdagmiddag muziekles van meester Vincent van Art-4-U-muziekklup. Hij maakt de kinderen spelenderwijs wegwijs in de wereld van muziek. De eerste les hebben we al gehad en de kinderen waren superenthousiast. We zijn een echte muziekklup samen.

Op vrijdag 23 maart krijgen de kinderen hun tweede rapport mee naar huis. In de week daaropvolgend zullen de oudergesprekken plaatsvinden.

We gaan weer een leuke, leerzame tijd tegemoet en wensen iedereen alvast een vrolijk paasfeest toe! .

groep_3_5               groep_3_4


Wat komt de komende 3 weken aan bod in groep 3?

Na een heerlijke carnavalsvakantie zijn we deze week gestart met Veilig Leren Lezen in kern 8, dat als thema heeft “Op het podium”. Het ankerverhaal “het theater van koning Krullenbol”  wordt hierbij voorgelezen.
In deze kern leren de kinderen wat betreft het technisch lezen eenlettergrepige woorden die eindigen op –nk (zoals:  bank), -ch als: och), -cht (zoals: nacht) correct en vlot lezen. Ze leren ook eenlettergrepige woorden die eindigen met een open lettergreep (zoals: zo), mmkmm-woorden (zoals: storm) en tweelettergrepige verkleinwoorden (zoals: huisje) correct en vlot lezen.
Wat betreft het begrijpend lezen kunnen de kinderen korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen. Ze kunnen teksten met verwijswoorden lezen en begrijpen. Ze kunnen  letterlijke vragen en denkvragen over een tekst beantwoorden.

bank Tien jaar juf VLL
Het is belangrijk als u thuis met uw kind hebt gelezen, om na het lezen van een verhaaltje of boek vragen aan uw kind te stellen over hetgeen gelezen is. Uw kind leert hierbij om na te denken over wat het gelezen heeft. Dit kunnen vragen zijn, die uw kind letterlijk uit de tekst kan halen, maar ook vragen waar uw kind over na moet denken en dus niet letterlijk in de tekst staan.
Het kan zijn dat dit nog heel lastig voor uw kind kan zijn, omdat hij/zij nog teveel met het technisch lezen bezig is i.p.v. waar het over gaat. Dit is nog niet erg; het is belangrijk dat uw kind leert, dat wat het leest ook echt iets te betekenen heeft.
Na kern 8 volgt de lentesignalering. Deze bestaat uit een spellingtoets en het afnemen van Veilig en Vlot kern 8.

Bij het rekenen zijn we gestart met blok 8. Hierin tellen we tot en met 50, ook in sprongen van 2, 5 en 10 (heen en terug). Verder komt de opbouw van de getallenrij tot en met 100, het inprenten van getalbeelden tot en met 20, ook van (bijna-)dubbelen aan bod. De kinderen leren de pijlentaal om te zetten naar formele notatie,  optellen onder de 20 op het rekenrek, zonder overschrijding van het tiental. Ze maken kennis met de verwisseleigenschap bij het optellen en gaan aftrekken tot en met 10 op het rekenrek, memoriseren van de optellingen tot en met 10 en tenslotte gaan ze leren klokkijken met hele en halve uren.

Klok tien uur Klok half vier
Het automatiseren van de splitsingen tot en met 10 (het wc-blad, dat de kinderen  al een aantal weken geleden hebben meegekregen om te oefenen) is van wezenlijk belang om in een vlot tempo te kunnen optellen en aftrekken. Het oefenen op de computer met Rekentuin blijft  ook een belangrijke en goede oefening.
Elke rekenles starten we voortaan met racerekenen. De kinderen moeten in 2 minuten (en later in 1minuut) zoveel mogelijk erbij en eraf sommen maken.. Zo leren  we de kinderen, net als met lezen, het tempo in rekenen te verhogen.

De afgelopen maanden hebben de kinderen tijdens het schrijven alle geleerde letters en klanken afzonderlijk leren schrijven. We zijn inmiddels gestart met het aan elkaar leren schrijven van de letters.

Woensdag 28 februari zullen we een bezoek brengen aan de bibliotheek, waar de kinderen op I-pads aan de slag gaan met  “Timo en het toverstokje”.  We zijn heel benieuwd hoe vaardig de kinderen op de I-pad zijn.


Wat komt er de komende weken in groep 3 aan bod bij kern 7 van lezen en blok 7 van rekenen?

Met het afronden van kern 6 is meteen ook de eerste helft van groep 3 afgerond. Uw kind heeft in de kernen 1 tot en met 6 alle letters geleerd. Het kan nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen. Nu is het belangrijk dat het herkennen van woorden versneld en geautomatiseerd gaat worden. Het blijft belangrijk, dat er ook thuis met lezen (zowel losse woordjes als verhaaltjes) goed geoefend blijft worden.

In de tweede helft van groep 3 komen de  kernen 7 tot en met 12 aan bod. Uw kind leert woorden lezen die moeilijker zijn. Dit zijn de lastige éénlettergrepige woorden zoals “kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo” en woorden met twee en drie lettergrepen.
Die lastige éénlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend. Ze zijn verdeeld over de verschillende kernen waarbij ook het begrijpend lezen steeds meer naar voren zal gaan komen.

De komende vier weken komt in kern 7 het thema “Schatgravers” aan bod, waarin piraten een hoofdrol spelen. In deze kern komen vooral de sch- woorden aan de orde en woorden met het lettercluster -ng (ring). Bovendien maken kinderen kennis met woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan (stoel, lamp), woorden met –d en –b achteraan (heb, bad) en samenstelling (zakmes). Ook leert uw kind in deze kern dat zinnen en namen met een hoofdletter beginnen.

Wies weet de weg welark

Uw kind is ook steeds beter in staat om woorden en zinnen te schrijven. Toch kan het nog niet alle woorden foutloos schrijven. De leesproblemen zijn soms te moeilijk om de afwijkende schrijfwijze meteen ook onder de knie te hebben. Zo kan uw kind al snel woorden lezen met de letter –d achteraan, maar het foutloos schrijven van woorden als ‘heb’ en ‘had’ is moeilijker. Vandaar dat vanaf kern 7 het kunnen lezen en kunnen schrijven van woorden niet helemaal parallel meer loopt. Als uw kind toch woorden schrijft waar spelfouten inzitten, hoeft dat dan ook nog niet altijd verbeterd te worden.

In blok 7 van rekenen gaan we de komende periode officieel aan de slag met het rekenrek. We gaan getalbeelden tot en met 20 (ook dubbelen) aflezen, opzetten en inprenten. Daarnaast komt het tellen tot en met 40 in sprongen van 2, 5 en 10 aan bod. Zowel heen als terug.

Rekenrek

Ook komt het bouwen van drie- en vierkubers aan bod en leren we de waarde van de munten van 5 cent en 10 cent.

5 cent 10 cent

Het automatiseren van het splitsen als het tellen in sprongen van 2,  5 en 10 (vooruit en achteruit) blijven belangrijke onderdelen van het rekenen. Het thuis oefenen blijft nodig om net als bij het lezen het tempo hierin te verhogen. Uw kind kan het splitsen oefenen met het wc-blad splitsen, dat uw kind voor de kerstvakantie mee naar huis heeft gekregen. Als het goed is, heeft uw kind verteld dit blad aan de binnenkant van de wc-deur te hangen. Wanneer uw kind op het toilet zit, kan het hardop de splitsingen oefenen. Het visueel maken van een splitsing met blokjes, kralen, snoepjes e.d. kan ook helpen uw kind een splitsing te doorzien.

5
———-
0   |   5
1   |   4
2   |   3
3   |   2
4   |   1
5   |   0

In de twee weken voor de carnavalsvakantie zullen de CITO-toetsen (spelling en rekenen) worden afgenomen. Tevens wordt het lezen van woorden en teksten in kaart gebracht door middel van de DMT-toets (lezen van woordjes) en AVI (lezen van een verhaal). De resultaten zullen na afname terug te vinden zijn in het ouderportaal van Parnassys.

Om het lezen te promoten en de kinderen te laten ervaren dat lezen leuk is, zijn we deze week gestart met een leesproject met het thema “dieren”. Dit project duurt 6 weken. In de klas staan boeken van de bibliotheek rondom dit thema. De kinderen lezen deze boeken op school. De kinderen krijgen een stickerkaart en mogen voor elk gelezen boek bij de leerkracht een sticker komen halen en deze op hun kaart plakken. Bij 6 stickers is het velletje vol. Ze mogen natuurlijk meer dan 6 boeken lezen. Lukt het niet om 6 boeken te lezen, dan is dat ook geen probleem. We blijven dit echter wel promoten. Ter verwerking zullen ook diverse dieren nader worden behandeld aan de hand van verwerkingsopdrachten tijdens de wereldoriëntatielessen.
Wij denken dat dit een goede aanvulling is om het lezen bij de kinderen te promoten.

Afgelopen week zijn we met de klas in de Schalm naar de film Inside-out geweest. Dit naar aanleiding van de gewonnen prijs van Lisa met de tekenwedstrijd van Sjors Creatief. We hadden de zaal voor ons alleen: een hele belevenis voor de kinderen. We hebben erg veel plezier gehad.
Op 24 januari a.s. krijgen we vanuit De Brede School nog een extra prijs aangeboden in de vorm van een  poppentheatervoorstelling van Drames. Ook de kleutergroepen als groep 4 mogen mee genieten van deze voorstelling. Deze zal op school plaatsvinden en zal een connectie hebben met het leesproject “Dieren”.

Zoals u kunt lezen, staat er veel te gebeuren de komende tijd. Na deze drukke periode kunnen we weer gaan genieten van de carnavalsvakantie.

Carnaval 2018

 

 

 


Wat leren we bij lezen en rekenen de komende weken in groep 3?

Deze week zijn we gestart met kern 6. Het thema van deze kern is ”Wat komt er uit een ei?”.  Uw kind leert in deze kern de laatste nieuwe letters: de g – ui – au – f – ei. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinker-medeklinker (bv. uit) of medeklinker–klinker (bv. kei) kunnen worden gelezen.

Wie legt het eerste ei Geit Pauw Duif Leesboekje 6

Het maken van wisselwoorden neemt nog steeds een belangrijke plaats in. Op deze manier worden ook de laatst geleerde letters toegepast in het vlot lezen van woorden. Als alle letters aan bod zijn geweest, wordt het vlot lezen van woorden (niet meer spellend lezen) steeds belangrijker. Met een goede basis kan immers begonnen worden aan steeds moeilijkere woorden en lettercombinaties.
Na deze kern zullen we de wintersignalering afnemen  om te kijken hoe uw kind ervoor staat met het leren lezen.

Bij het rekenen zijn we deze week ook gestart met blok 6. Hierin leren we:  tellen tot en met 40, ook in sprongen van 10 en 5; optellen en aftrekken rondom 10; het splitsen van getallen tot en met 10 met het T model (zoals het blad met splitsingen, dat uw kind voor de kerstvakantie mee naar huis heeft gekregen); aanvullen tot en met 10 of tot en met 20 en inhoud meten met niet-standaardmaten.

cijfers

Tijdens het schrijven zullen de  nieuwe  letters van het lezen  in schrijfletters aan bod komen. De kinderen leren zo de leesletter om te zetten in een schrijfletter en deze op de goede manier te gebruiken in woorden en zinnen.
.
Met de kerstvakantie voor de deur is het erg belangrijk dat de kinderen het niveau dat ze nu bereikt hebben, blijven behouden. Dit geldt voor zowel het rekenen als het lezen. Uit ervaring blijkt dat als de kinderen het lezen niet blijven oefenen in een vakantie, zij terugvallen in hun niveau. Dit vinden we erg jammer van de inspanningen, die uw kind de afgelopen periode heeft gedaan om op het niveau te komen waar het nu zit. Daarom krijgen alle kinderen een huiswerkleesboekje mee om te oefenen in de vakantie. Het is de bedoeling dat de kinderen hierin elke dag minstens 10 minuten lezen. Na de vakantie mogen de kinderen weer aan de juffen laten zien, hoe goed ze hun best hebben gedaan.

 

Tevens is het belangrijk om te weten dat in de vakantie uw kind gewoon op Rekentuin kan oefenen. Het snel en goed kunnen benoemen van de splitsingen helpt ze straks om ook de erbij- en erafsommen snel en goed te kunnen maken. Ook het schrijven van de getallen en het inzicht in een getallenlijn is belangrijk.

Op vrijdag 12 januari 2018 gaan we naar Theater De Schalm om de prijs (een filmvoorstelling voor de hele klas), die Lisa Muller won met de tekeningenwedstrijd van Sjors Creatief, te bekijken. We worden om 12.45 uur in Theater De Schalm verwacht. Rond 14.00 uur zal de film afgelopen zijn, zodat we weer om 14.30 uur op school zullen zijn.
Voor deze middag zijn we op zoek naar ouders die ons hier naartoe willen brengen (vertrek op school 12.30 uur)  en weer op willen halen (± 14.00 uur). De ouders die meerijden, mogen ook bij de filmvoorstelling aanwezig zijn.  U kunt zich opgeven via de lijst bij de klassendeur. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

kerstboom

Wij willen u alvast een hele fijne kerstvakantie
en een goed begin van 2018 toewensen.

 

 

 

 


Wat komt er deze weken aan bod in groep 3?

Uw kind kent inmiddels al veel letters. De komende weken komen daar in kern 5 ook weer nieuwe letters bij:  de eu van reus, de j van jas, de ie van riem, de l van bijl, de ou van hout en de uu van vuur. Deze letters gaan we ook leren als schrijfletter.
Het thema van deze kern is ‘verhalen en vertellingen’. De nieuwe woorden worden aangeboden in een verhaal over een verhalenverteller, die verhalen vertelt over o.a. Sinterklaas.
In deze kern is het belangrijk dat het vlot lezen op gang komt en de kinderen niet meer een woord letter voor letter verklankt (spellend lezen). Het zingend lezen, d.w.z. de klanken langer aanhouden (bbbboooommmm), is hierbij een tussenvorm naar het vlot lezen.
We zijn ook begonnen met woorddictees in een echt schrift. De kinderen moeten hierbij de juiste letters van een woord schrijven. Kinderen moeten dus de juiste schrijfletter aan de juiste klank kunnen koppelen.

Boekje paars
In blok 5 bij rekenen gaan we aan de slag met het tellen tot en met 40 en het optellen en aftrekken tot en met 10 met meer dan twee termen.
We gaan tientallen en eenheden samenvoegen, leren aanvullen tot en met 10, 15 of 20 en we gaan werken met verschillende vormen met hetzelfde oppervlak.

Bussommen

 

 

 

 

 

Er wordt dus weer hard gewerkt en veel geleerd deze periode.

Enkele leuke spelletjes om verschillende rekenactiviteiten te oefenen:
* De pepernoten in deze tijd zijn erg geschikt om
* Spelletje met 2 dobbelstenen: (optellen van 2 getallen).
* Spel met speelkaarten: trek een kaart (uit 2 t/m 10) en laat uw kind hier splitsingen bij maken (bv. 8 is 3 en 5 / 4 en 4 / 2 en 6 / enz.) , trek 2 kaarten (uit 2 t/m 9) en laat uw kind benoemen waar dit de splitsing van is (bv. 2 en 4 hoort bij de splitsing van 6).
* Heen en terug tellen in sprongen van 2, 5 en 10: bij elke stap die je zet (wanneer je van en naar huis loopt) noem je samen  de sprongen.
* Het bespreken van cijfers in het dagelijks leven (verkeersborden, in de winkel), wat betekenen ze en hoe worden ze geschreven.
* Ganzenbord
* Splitsen met knikkers, snoepjes, boontjes (tijdens het eten), enz. Natuurlijk zijn de pepernoten in deze tijd van het jaar zeer geschikt om te leren splitsen.

Dobbelstenen Speelkaarten
De komende tijd is natuurlijk erg spannend voor de kinderen. Sinterklaas is weer in het land. In onze groep volgen we het verhaal van het Sinterklaasjournaal. De kinderen mogen op 5 december verkleed als Sint of Piet naar school komen.

 

Wist u dat:
* de kinderen vrijdag 24 november het eerste rapport zullen krijgen.
* de rapportbesprekingen op 28, 29 en 30 november zullen plaatsvinden.
* de Sint en zijn Pieten op dinsdag 5 december onze school zullen bezoeken.
* de kinderen woensdag 6 december vrij zijn i.v.m. een studiedag..

Sinterklaas

Wij wensen de kinderen en u alvast een fijne Sinterklaastijd toe.


De komende 3 weken in groep 3…

We hebben bij taal/lezen kern 3 afgerond met de afname van de herfstsignalering. Dit is een belangrijk moment waarop wij de vorderingen van de leesontwikkeling van uw kind extra in kaart brengen.

Afgelopen maandag zijn we gestart met kern 4. Hierin worden de letters h – w – o – a – u aangeleerd. Dit zal gebeuren vanuit de woorden:  huis, weg, bos, tak en hut.

Leesboekje 4
Het thema van kern 4 is: ‘waar ben ik’. Aan de hand van het ankerverhaal “Nooit te oud voor avontuur” zullen de nieuwe woorden en letters worden aangeboden.
De kinderen krijgen ook kleine woorddictees. Hierdoor kunnen we zien of de kinderen bij het horen van een klank de bijbehorende letter kunnen produceren.
In deze kern leert uw kind ook het lezen van werkwoorden met de derde-persoonsvorm, zoals: loopt, maakt en rent. U zult merken dat uw kind steeds meer en beter leert lezen.
Uw kind leert niet alleen nieuwe woorden en letters maar ontdekt ook steeds meer waar lezen toe dient: je kunt genieten van een verhaal, je kunt informatie opzoeken in een boek of een gids en je kunt elkaar op papier een boodschap doorgeven.
Net als in de vorige kernen zullen de bovenstaande letters worden aangeleerd tijdens het schrijven. Uw kind leert steeds meer om tussen de lijnen te schrijven.

Bij het rekenen zijn we druk aan de slag met het tellen tot en met 30, optellen tot en met 10 in geldcontext, het splitsen van getallen boven de 10 in tientallen en eenheden, vergelijken van grote aantallen en het vergelijken van oppervlakten.

Rekenen

Het is belangrijk om het splitsen van de getallen tot en met 10 goed te blijven oefenen. Wanneer kinderen de getallen goed kunnen splitsen, dan is dit een voordeel voor de erbij- en erafsommen die later dit schooljaar aan bod komen. U kunt het splitsen oefenen met behulp van snoepjes, boontjes, pepernoten, etc. Voorbeeld: U legt 7 pepernoten op tafel. U laat 4 pepernoten liggen en haalt er 3 weg. Uw kind moet zeggen hoeveel pepernoten U heeft weggehaald. Het is belangrijk dat u dan het sommetje herhaald 7 is 4 en 3. Het is de bedoeling dat uw kind steeds vlotter gaat automatiseren.

1 t-m 12

 

 

Wist u dat:
* vandaag Lisa Muller uit onze groep, bij de kick-off van Sjors Creatief haar tweede prijs in ontvangst heeft genomen.
* we op woensdag 8 november a.s. van 8.45 – 9.45 uur de judoclinic in sporthal Den Ekkerman hebben. Hier laten we zien wat we de afgelopen weken tijdens de gymles hebben geleerd. U bent hier van harte welkom om te komen kijken.
* we op donderdag 9 november a.s. met de hele school meedoen aan het nationaal schoolontbijt. Houdt u hiervoor de nieuwsbrief in de gaten.
* we voor het schoolontbijt op zoek zijn naar 2 ouders die willen meehelpen boterhammen smeren (8.30-9.15uur). U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht.


Nieuws uit groep 3

Veilig Leren Lezen

Afgelopen week zijn we al weer gestart met kern 2 van Veilig Leren Lezen. In deze kern staat het thema “mijn lijf” centraal. Door middel van het ankerverhaal “Er is iets helemaal mis” is dit thema geïntroduceerd in de klas.
Naast herhaling van kern 1 leren de kinderen in deze kern de structuur doorzien van eenvoudige, klankzuivere woorden. Ze leren de woorden: teen, een, neus, buik, oog waarbij ze de letters t, ee, n, b, oo  leren verklanken. Tevens lezen en begrijpen de kinderen korte, eenvoudige zinnetjes.

Teen-oog

Ook gaan we aan de slag met het voorspellen van de inhoud van een boek naar aanleiding van de omslag en ze kunnen conclusies trekken naar aanleiding van een voorgelezen verhaal en de afloop voorspellen. De kinderen kunnen een persoonlijk verhaal vertellen waarbij het belangrijk is dat ze bij het onderwerp blijven. Ook de woordenschat binnen het thema “mijn lijf” zal worden uitgebreid.
Dit thema zal ook een vervolg krijgen in het hoekenwerk in de middag.

Thuis kunt u met deze doelen ook aan de slag gaan:  Laat uw kind naar aanleiding van de omslag van het boek voorspellen waar het boek over zal gaan. Waarom denkt uw kind dat het boek daarover zal gaan?  Als uw kind een stukje heeft gelezen, kunt u met uw kind bespreken hoe het verhaal af zal lopen. Voor uw kind is het een leuke ervaring om te kijken of zijn/haar voorspelling uit is gekomen.

VLL geel

Daarnaast is het van belang om naast het lezen van boeken ook het leeshuiswerk  met woorden en het korte verhaaltje te oefenen met uw kind. Het is belangrijk om hierbij het tempo steeds meer op te voeren.
Probeer uw kind de woorden zo vlot mogelijk te laten lezen. Wanneer uw kind dit nog lastig vindt, dan mag het ook eerst hakken en daarna plakken.
Voor de kinderen is het ook prettig om eerder meegekregen  stencils eens te herhalen, want deze lukken vaak goed en snel en geeft de kinderen een positieve ervaring.  Lukt het uw kind om steeds sneller de woorden te lezen?

Op dinsdag 3 oktober openen we de Kinderboekenweek met het thema “Griezelig Eng!!” met een vertelling van vertelclub Verve. Tijdens het hoekenwerk komen ook van dit thema activiteiten en opdrachten aan de orde.
Rekenen

1-10

Bij het rekenen zijn we de komende weken in blok 2 voornamelijk aan het tellen tot en met 15, de plaats op de getallenlijn (welk getal ligt voor…?, welk getal ligt na….?), tellen in sprongen van 2, het vergelijken van aantallen  tot en met 15, verhoudingen tussen lengten, het op de juiste wijze leren schrijven van de cijfers tot en met 10 en het splitsen van de getallen tot en met 6.
We gaan bij het splitsen leren te bamzaaien. Vraag uw kind hier de komende weken maar eens naar. Uw kind kan dan uitleggen hoe dit werkt. Thuis kunt u dit bamzaaien met uw kind natuurlijk ook naar hartenlust gaan spelen.

Sprongen van 2

Wist u dat:
* we het erg fijn vonden om zoveel ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en ooms en tantes te mogen begroeten op de informatiemarkt van afgelopen maandag. De “gidsen” van groep 3 hebben hen fantastisch rondgeleid en alles laten zien.
* we tijdens de gymles  judoles krijgen en hierbij leren hoe we op een goede manier onszelf kunnen  “verdedigen”.
* er in de klas regelmatig opdrachten aan bod komen in het kader van groepsvorming en samenwerken: Samen zijn we sterk!.
* er op woensdag 4 oktober een studiedag gepland staat en op donderdag 5 oktober een landelijke stakingsdag wordt gehouden. De kinderen zijn deze dagen dus vrij.

 

 

 

 


Hoe werken we in groep 3?

Na een fijne  zomervakantie  zijn we in groep 3 met veel zin gestart.
We starten elke ochtend gezamenlijk om de dag te openen. Daarna splitst de groep zich op 4 ochtenden. Eén helft gaat met juf Rietje werken, de andere helft blijft bij juf Mirjam/juf Astrid.
In de ochtend komt taal/lezen, rekenen en schrijven aan bod. In de middagen komt de groep weer samen om te werken, waarna we gezamenlijk de dag weer afsluiten.
Op vrijdag zit de groep de hele dag bij elkaar.

Vorige week maandag zijn we gestart met het leren lezen. Via de methode Veilig Leren Lezen maken we de kinderen wegwijs in het leesproces. De methode is verdeeld in 12 kernen. Elke kern neemt ongeveer 3 weken in beslag.
We starten elke kern met een ankerverhaal om het thema van die kern te introduceren. Het thema van de eerste kern is “mijn klas”.
In de eerste kern leren de kinderen de woorden: ” ik , maan, roos, vis, sok, aan, pen, en“.
Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters m – r – v – i – s – aa – p – e. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van ‘em’ en ‘er’. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos), maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo- en –s-. Voor sommige kinderen is het een extra uitdaging om ook met die letters te experimenteren.
Aan de hand van diverse oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i-s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje  -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

Maan roos vis

Naast het leren lezen zijn we ook begonnen met rekenen. Dit wordt geleerd door middel van de methode Rekenrijk. In groep 3 hebben we drie leerlijnen: getalbegrip, basisvaardigheden: optellen en aftrekken tot 20 en ervaringen opdoen met meten en meetkunde. De verwerking vindt plaats in een werkboekje of op kopieerbladen.
De eerste weken komt het  volgende aan bod : tellen tot en met 12, tellen in groepjes van 2, schrijven van de cijfers 1-2-3-4-5, splitsen van de getallen 2-3-4-5-6 en de getallenlijn t/m 12.
Na elk blok volgt een rekentoets om te kijken of de kinderen de aangeboden leerstof hebben begrepen. Deze uitslag komt uiteraard ook in Parnassys te staan.

1 - 10

Het leren schrijven komt aan bod door middel van de methode Pennenstreken. De kinderen leren de letters, die  ook met het lezen geleerd worden,  in schrijfletters te schrijven.
Op de middagen werken we met “hoekenwerk”. Hierin leren de  kinderen samen te werken, oefenen ze met  de aangeleerde lesstof en komen de creatieve activiteiten aan bod. De kinderen werken in een groepje aan een opdracht en deze komen via een roulatiesysteem aan bod. De gemaakte opdrachten worden tentoongesteld in de hal en in de klassen.
Na elke kern van lezen volgt er een leestoetsje, waarbij de kinderen in 1 minuut zo veel mogelijk woordjes goed moeten lezen. De resultaten van uw kind komt in Parnassys te staan. Door regelmatig op deze website te kijken kunt u de vorderingen van uw kind bijhouden. Uiteraard bent u altijd in de gelegenheid om na schooltijd een afspraak te maken om een en ander over uw kind te bespreken. Mocht er aanleiding toe zijn, dan nemen wij uiteraard ook contact met u op om de vorderingen te bespreken.
Bent u nieuwsgierig geworden? U bent altijd van harte welkom om na schooltijd met uw kind een kijkje te komen nemen in de klas.


De laatste weken in groep 3A

De zomervakantie komt al weer in zicht.

Voor de laatste weken sluiten we het taal/leesprogramma af met kern 12 van veilig leren lezen rondom het thema “op reis”. Hierin worden geen nieuwe onderdelen meer aangeboden maar bouwen we voort op wat er in de eerdere kernen aan de orde is geweest.

vakantie

In blok 12 van rekenen komen er nog wel een aantal verschillende onderdelen aan bod. We gaan verder met het verkennen van de getallenrij tot en met 100, we gaan grote hoeveelheden tellen en rekenen met dubbelen en bijna-dubbelen op het rekenrek. Bij de splitsingen gaan we twee optellingen en twee aftrekkingen maken. Verder gaan we optellen en aftrekken van 11 tot 20, aftrekken tot en met 10 (met als hulpsom de splitsing) en het samen nemen van 10 en een aantal eenheden. Ook komt ruimtelijke oriëntatie aan bod, tegels in tegelvloeren tellen en de prijs berekenen.

Als we dit gedaan hebben, kunnen we terug kijken op een ontzettend leuk en gezellig schooljaar waarin we samen veel hebben meegemaakt, hard hebben gewerkt en veel hebben geleerd.
De kinderen zijn begonnen met het leren van letters, het lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en ze zijn gegroeid naar het lezen van meerlettergrepige woorden. Hiermee is de basis voor vlot leren lezen gelegd. De kinderen kunnen nu verder werken aan het verbeteren van hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen. Die weg naar het uiteindelijke leesniveau is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als avi-niveaus. Aan het einde van groep 3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van AVI-E3.

De hut in de zon ABC

In groep 3 heeft uw kind een leesontwikkeling doorgemaakt, die het in staat stelt om eenvoudige kinderboeken te lezen. Waarschijnlijk hebt u de weg naar de bibliotheek al lang gevonden. En wij hopen dat u die weg blijft volgen. Vooral in de vakantie is het belangrijk dat de zojuist veroverde leesvaardigheid niet 6 weken lang stil ligt. Stimuleer het lezen van boeken ook in de vakantie.

Is uw kind niet zo’n actieve lezer? Stimuleer dan het lezen van boeken door vaak samen met uw kind te lezen. Doe met uw kind mee met het VakantiebiebApp-programma van de bibliotheek. Zo heeft u altijd een geschikt boek voor uw kind bij de hand.
Misschien vindt uw kind het moeilijk om zelfstandig een boek te lezen? Lees dan regelmatig een stukje van het boek voor waarin uw kind leest. Laat uw kind wel meelezen, bijwijzen, eventueel samen met u hardop lezen. Vooral als het technisch lezen wat moeizamer verloopt, heeft uw kind veel steun aan iemand die hardop meeleest. Daarbij houdt uw kind echter wel plezier in het lezen van boeken.
De teksten die uw kind in groep 4 aangeboden zal krijgen, sluiten aan bij het leesniveau van eind groep 3. Een terugval in leestempo en leesvaardigheid zou niet bevorderlijk zijn voor de leesontwikkeling en het leesplezier van uw kind.

Een beet in mijn bil Pipi en Peter Pan
Naast het lezen, is het ook goed om te blijven rekenen in de vakantie. Uw kind kan in de vakantie ook op Rekentuin blijven oefenen.  Het oefenen van het snel vlot optellen en aftrekken blijft belangrijk om ook hier geen terugval in te krijgen.

Alvorens we kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie staan er nog een aantal zaken op het programma.

kalender
Wist u dat:
– de kinderen op vrijdag 23 juni vrij zijn i.v.m. een studiedag.
– op woensdag 5 juli de ouderbedankactiviteit plaatsvindt.
– de kinderen op dinsdag 11 juli hun 3e rapport krijgen. Wilt u ervoor zorgen dat de rapportmappen in de laatste week retour komen, zodat we ze aan de volgende leerkracht kunnen doorgeven.
– we op donderdag 13 juli nog een doorschuifuurtje hebben en om 14.30 uur kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie (indien er zich geen calamiteiten voordoen)!

Wij wensen iedereen bij deze alvast een hele fijne vakantie en willen iedereen bedanken voor het fijne schooljaar!!

Ben ff op vakantie


Wat gaan we de komende weken bij taal/lezen en rekenen doen?

Inmiddels zijn we gestart met kern 11 van Veilig Leren Lezen en blok 11 van rekenen.

Het thema van kern 11 is ‘mijn lievelingsboek’. Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken, leesboeken, atlassen, kortom alle soorten boeken kunnen een plek krijgen in deze kern. De kinderen mogen ook hun lievelingsboek meebrengen om hierover in de klas te vertellen.

ABC De hut in de zon

In deze kern leert uw kind  woorden lezen met twee en drie lettergrepen.
Daarnaast wordt er verder geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met een cluster. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel, sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘-lijk’, ‘-tig, of ‘-ing’, zoals moeilijk, prachtig, koning. Er wordt ook een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden zoals appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos.

Strip

In blok 11 van rekenen gaan we aan de slag met de overstap van de kralenketting naar de getallenlijn. We gaan tellen met sprongen van 10 vanaf een vijf- of tienvoud, splitsen van getallen tussen 10 en 20 in 10 en de rest (18 = 10+8).
Bij de aftreksommen gaan we de splitssom als hulpsom gebruiken en we gaan vijfkubers (na)bouwen en plattegronden hiervan maken.
Daarnaast staat het memoriseren van splitsingen tot en met 10 en het memoriseren van optellingen en aftrekkingen tot en met 10 centraal.

Splitsen van 10 vissommen
Binnenkort zullen de Citotoetsen (spelling, rekenen en begrijpend lezen) weer worden afgenomen, als ook AVI-E3 en DMT. Het is dus belangrijk om thuis goed te blijven oefenen.

Tijdens het project Burgerschap Debatteren zijn we in onze groep bezig met de stelling “Een veilig thuis maakt gelukkig!”. We koppelen dit thema aan het goede doel van de sponsorloop: Casa Amanecer, een opvanghuis voor straatkinderen in Nicaragua.We leren ons te verplaatsen in anderen en andere leefomstandigheden. Door middel van kringgesprekken en foto’s leren we de eigen mening te ontwikkelen en merken we dat een ander een andere mening kan hebben.
De kinderen mogen voor dit thema een foto van zichzelf meenemen waarop staat wat zij doen in hun veilige thuis.

Op woensdag 14 juni a.s. zullen we de sponsorloop houden en gaan we hopelijk veel geld ophalen voor Casa Amanecer. U komt toch ook kijken en ons aanmoedigen!

 


Wat komt aan bod in kern 10 en blok 10?

Na een welverdiende meivakantie zijn we deze week in groep 3 begonnen met kern 10 van Veilig Leren Lezen. In deze kern komt het aspect verzamelen naar voren. De kinderen komen aan de hand van het ankerverhaal ‘Een broekzak vol schatten’ van alles te weten over het verzamelen van spullen.

Komt dat zien

Uw kind zal na deze kern hebben geleerd hoe het woorden met twee lettergrepen moeten lezen. Dit zijn woorden zoals ‘moe-der’, ‘ge-luk’ en ‘schat-tig’.
Daarnaast komen er in deze kern nieuwe leesmoeilijkheden aan bod, die de kinderen correct en vlot moeten kunnen lezen:
* woorden met -ieuw, -eeuw, -uw
* tweelettergrepige woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is            (jaren, lezen, bomen, muren).
In deze kern zal het begrijpend lezen ook weer naar voren komen. De kinderen oefenen in deze kern nog meer de letterlijke vragen en denkvragen.
Een tip voor thuis: Stel uw kind na het lezen vragen over het verhaal, maar ook over verwijswoorden die in een tekst aan bod komen. Op deze manier kunt u controleren of uw kind ook echt gesnapt heeft wat het gelezen heeft.

Muntgeld

Bij het rekenen zijn we begonnen aan blok 10, hier zal het volgende aan bod komen:
* Opbouw van de getallenrij tot en met 100 en tellen tot en met 100 (heen en terug) op de kralenketting.
* Markeren van getallen tot en met 100 op de kralenketting
* Automatiseren van de splitsingen van getallen tot en met 10
* Bij een splitssom twee optellingen en twee aftrekkingen maken
* Verwisseleigenschap bij het optellen
* Bij optellen en aftrekken de splitssom als hulpssom gebruiken
* Gewichten vergelijken
* Benoemen van en betalen met alle munten en de briefjes van 5, 10 en 20 euro; hun waarde weten.

Bij het schrijven zijn we steeds meer de woorden aan elkaar aan het schrijven door middel van “bergen” en “bruggen”. Het is belangrijk dat de verbindingen tussen de letters goed geschreven worden.

Vlak voor de meivakantie zijn we gestart met muzieklessen gegeven door  Anneke Verhoeven van ART4U. Zij komt 10 donderdagen bij ons in de groep muziekles geven. De kinderen maken  spelenderwijs kennis met liedjes, instrumentjes, ritme, tempo, hoog/laag, langzaam/snel, notatie, etc. De kinderen beleven erg veel plezier aan deze lessen. 29 Juni staat de laatste les gepland.


Wat komt bij taal/lezen en rekenen in groep 3 deze periode aan bod?

Afgelopen maandag zijn we begonnen met kern 9 van Veilig Leren Lezen.
Het thema van deze kern is gericht op verwondering; op de vraag hoe iets eigenlijk mogelijk is, op het onderzoeken van hoe iets werkt of in elkaar zit, op de nieuwsgierigheid die kinderen hebben en die de motor kan zijn voor allerlei leerervaringen. Het ankerverhaal “Schroeven in het donker” is hiervoor als inleiding gebruikt.
Hoe kan dat

Na deze kern is het de bedoeling dat de kinderen technisch gezien de volgende soort woorden vlot en correct kunnen lezen:
* eenlettergrepige woorden met drie medeklinkers vooraan (zoals: straat) of achteraan (zoals: eerst),
* eenlettergrepige woorden die eindigen op –aai, -ooi, -oei,

aai ooi

* tweelettergrepige woorden, zoals: buiten, bakker, kasten,
* tweelettergrepige woorden met een voorvoegsel, zoals: bedoel, gezien, verhaal
Wat betreft het begrijpend lezen kunnen de kinderen korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen, evenals teksten met verwijswoorden. De kinderen kunnen ook letterlijke vragen, maar ook denkvragen over een tekst beantwoorden. Tevens kunnen ze conclusies trekken uit de context van een gelezen tekst.
Bij het spellen van woorden gaan we ons richten op het correct opschrijven van eenvoudige, klankzuivere mmkm-woorden (zoals stok) en mkmm-woorden (zoals: kast). Tevens maken ze kennis met de spelling van niet-klankzuivere woorden zoals mooi, schoen, klein, hij , bang.
Tip voor thuis: goed blijven oefenen met lezen om het tempo en het correct lezen erin te houden.

Bij het rekenen zijn we gestart met blok 9. In dit blok komen de volgende onderdelen aan bod:
* Tellen tot en met 100 (heen en terug), ook in sprongen van 2, 5 en 10
* Plaatsen van de getallen tot en met 60 op de kaartjesgetallenlijn
* Inprenten van getalbeelden tot en met 20, ook van (bijna-)dubbelen
* Aftrekken onder de 20, zonder overschrijding van het tiental
* Memoriseren van de optellingen en aftrekkingen tot en met 10
* Betekenis verlenen aan getallen in diverse situaties
* Benoemen van en betalen met alle munten tot en met 1 euro en hierbij hun onderlinge relaties weten.
Tom en Jerry

Leuke eenvoudige rekenspelletjes om samen thuis te doen:
* Heen en terug tellen in sprongen van 2, 5 en 10: bij elke stap die je zet (wanneer je van en naar huis loopt) noem je samen  de sprongen.
* Kinderen thuis laten “spelen” met munten tot en met 1 euro, zodat deze munten vertrouwd raken. (Wat heb je liever, 2 munten van 10 cent of 1 munt van 20 cent)
* Winkeltje spelen met echte munten.
* Spelletjes met 2 dobbelstenen (optellen van 2 getallen)
* 2 Kaarten uit een stok kaarten laten trekken (de ene keer optellen, de andere keer aftrekken). Hierbij niet het tiental overschrijden.
* Het bespreken van cijfers in het dagelijks leven (verkeersborden, in de winkel)
* Dartspel: optellen van 3 cijfers (gooien met 3 pijlen)
* Tijdens een autorit optel- en aftreksommen maken met behulp van de cijfers op de nummerborden van andere auto’s.

Wist U dat,:
* we het leesproject van de bibliotheek hebben afgerond. Bijna alle kinderen hebben meer dan 5 boeken gelezen tijdens dit project.
* we donderdagmiddag 13 april groepsdoorbrekend met de kleutergroepen gaan knutselen over Pasen.
* de kinderen 14 april en 17 april vrij zijn in verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag.
* vrijdag 21 april de Koningsspelen plaatsvinden.
* de kinderen voor de meivakantie weer een extra leeshuiswerkboekje mee naar huis krijgen om ook in de vakantie goed te blijven oefenen met lezen.
* de kinderen in de vakantie ook op Rekentuin kunnen blijven oefenen.

Paaseieren 1 Paaseieren 2

Wij wensen iedereen hele fijne dagen en alvast een fijne vakantie toe!


 

Wat komt de komende 3 weken aan bod in groep 3?

Deze week zijn we gestart met Veilig Leren Lezen in kern 8, dat als thema heeft “Op het podium”. Het ankerverhaal “het theater van koning Krullenbol” wordt hierbij voorgelezen.

In deze kern leren de kinderen wat betreft het technisch lezen eenlettergrepige woorden die eindigen op –nk (zoals: bank), -ch (zoals:  och), -cht (zoals: nacht) correct en vlot lezen. Ze leren ook eenlettergrepige woorden die eindigen met een open lettergreep (zoals: zo), mmkmm-woorden (zoals : storm) en tweelettergrepige verkleinwoorden (zoals: huisje) correct en vlot lezen.

Wat betreft het begrijpend lezen kunnen de kinderen korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen. Ze kunnen teksten met verwijswoorden lezen en begrijpen. Ze kunnen letterlijke vragen en denkvragen over een tekst beantwoorden.

15-3-3a     15-3-3a_2       15-3-3a_3

Het is belangrijk als u thuis met uw kind hebt gelezen, om na het lezen van een verhaaltje of boek vragen aan uw kind te stellen over hetgeen gelezen is. Uw kind leert hierbij om na te denken over wat het gelezen heeft. Dit kunnen vragen zijn, die uw kind letterlijk uit de tekst kan halen, maar ook vragen waar uw kind over na moet denken en dus niet letterlijk in de tekst staan.

Het kan zijn dat dit nog heel lastig voor uw kind kan zijn, omdat hij/zij nog teveel met het technisch lezen bezig is i.p.v. waar het over gaat. Dit is nog niet erg; het is belangrijk dat uw kind leert, dat wat het leest ook echt iets te betekenen heeft.

Na kern 8 volgt de lentesignalering. Deze bestaat uit een spellingtoets en het afnemen van Veilig en Vlot kern 8.

Bij het rekenen zijn we gestart met blok 8. Hierin tellen we tot en met 50, ook in sprongen van 2, 5 en 10 (heen en terug). Verder komt de opbouw van de getallenrij tot en met 100, het inprenten van getalbeelden tot en met 20, ook van (bijna-)dubbelen aan bod. De kinderen leren de pijlentaal om te zetten naar formele notatie, optellen onder de 20 op het rekenrek, zonder overschrijding van het tiental. Ze maken kennis met de verwisseleigenschap bij het optellen en gaan aftrekken tot en met 10 op het rekenrek, memoriseren van de optellingen tot en met 10 en tenslotte gaan ze leren klokkijken met hele en halve uren.

klok1 klok2

Het automatiseren van de splitsingen tot en met 10 (het wc-blad, dat de kinderen al een aantal weken geleden hebben meegekregen om te oefenen) is van wezenlijk belang om in een vlot tempo te kunnen optellen en aftrekken. Ook het oefenen op Rekentuin is een goede oefening. Het blijven oefenen is belangrijk als uw kind dit nog lastig vindt.

Elke rekenles starten we voortaan met racerekenen. De kinderen moeten in 2 minuten (en later in 1minuut) zoveel mogelijk sommen maken. We zijn gestart met de splitsingen. Over enkele weken komen ook het optellen en aftrekken aan bod.

De afgelopen maanden hebben de kinderen tijdens het schrijven alle geleerde letters en klanken afzonderlijk leren schrijven. We zijn inmiddels gestart met het aan elkaar leren schrijven van de letters.

Tevens zijn we gestart met de kleiworkshops van Antoinette Donkers i.v.m. het project Kunstwerk.   De kinderen genieten zichtbaar als ze aan het werk zijn met  het maken van de dieren. Ze verbazen ons met de mooie werkstukken die ze maken en de uitleg waarom ze voor dat dier kiezen.


 

Wat leren we bij lezen en rekenen de komende weken in groep 3?

Vorige week zijn we gestart met kern 6. Het thema van deze kern is ”Wat komt er uit een ei?”.  Uw kind leert in deze kern de laatste nieuwe letters: de g – ui – au – f – ei. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinker-medeklinker (bv. uit) of medeklinker–klinker (bv. kei) kunnen worden gelezen.
Jan 3 Jan 2 Jan 1
Het maken van wisselwoorden neemt nog steeds een belangrijke plaats in. Op deze manier worden ook de laatst geleerde letters toegepast in het vlot lezen van woorden. Als alle letters aan bod zijn geweest, wordt het vlot lezen van woorden (niet meer spellend lezen) steeds belangrijker. Met een goede basis kan immers begonnen worden aan steeds moeilijkere woorden en lettercombinaties.

Bij het rekenen zijn we deze week ook gestart met blok 6. Hierin leren we:  tellen tot en met 40, ook in sprongen van 10 en 5; optellen en aftrekken rondom 10; het splitsen van getallen tot en met 10 met het T model (zoals het blad met splitsingen, dat uw kind voor de kerstvakantie mee naar huis heeft gekregen); aanvullen tot en met 10 of tot en met 20 en inhoud meten met niet-standaardmaten.
jan 4

Tijdens het schrijven zullen de  nieuwe  letters van het lezen  in schrijfletters aan bod komen. De kinderen leren zo de leesletter om te zetten in een schrijfletter en deze op de goede manier te gebruiken in woorden en zinnen.
De komende weken zal het thema identiteit vanuit het project burgerschap centraal staan. De kinderen worden zich bewuster van degene die ze zijn en welke rol (de perfectionist, de doener, de idealist, de kijker, de denker, de levensgenieter, de leider en de bemiddelaar) ze in de groep hebben. De kinderen leren dat elke rol nodig is in een groep. Door middel van diverse activiteiten zal dit thema aan bod komen.
Na kern 6 volgt een belangrijk toetsperiode. Vanuit Veilig Leren Lezen zullen we de wintersignalering afnemen bij uw kind om te kijken hoe uw kind er op dit moment voor staat met het leren lezen. Ook zullen we in begin februari verschillende CITO toetsen afnemen (spelling en rekenen) Tevens wordt het lezen van woorden en teksten ook in kaart gebracht door middel van de DMT-toets (lezen van woordjes) en AVI (lezen van een verhaal). De resultaten zullen na afname terug te vinden zijn in het ouderportaal van Parnassys.

Vanaf maandag 23 januari starten we in samenwerking met de bibliotheek het leesprogramma “Op het puntje van je stoel: verhalen vol spanning & avontuur’. De bedoeling is om het lezen bij kinderen te promoten en te laten zien en ervaren dat lezen leuk is..In de klas komen boeken van de bibliotheek te staan. De kinderen gaan deze op school  lezen. De kinderen krijgen een paspoortje. Voor elk gelezen boek, mogen ze bij de leerkracht een sticker komen halen en deze op het paspoort plakken. Bij 5 stickers is het velletje vol. Ze mogen natuurlijk meer dan 5 boeken lezen. Lukt het niet om 5 boeken te lezen, dan is dat ook geen probleem. We blijven het echter wel promoten. In maart/april komt een medewerker van de bibliotheek de boeken weer ophalen en kan hij zien hoeveel stickers de kinderen hebben verdiend. De kinderen krijgen dan ook een verrassing. Wij denken dat dit een goede aanvulling is om het lezen bij de kinderen te promoten.

Jan 5

In het kader van de Nationale Voorleesdagen heeft de oma van Guusje vandaag in onze groep een prentenboek voorlezen. Wij vonden dit erg leuk en willen haar daar natuurlijk hartelijk voor bedanken.


Wat komt er aan bod in de twee weken voor de kerstvakantie en de week na de kerstvakantie?

Wat gaat de tijd toch snel. Het einde van het kalenderjaar is al weer in zicht. We  zijn deze week gestart met de voorbereidingen voor kerst.

Uw kind kent inmiddels al veel letters. De komende weken komen daar in kern 5 ook weer nieuwe letters bij:  de eu van reus, de j van jas, de ie van riem, de l van bijl, de ou van hout en de uu van vuur. Deze letters gaan we ook leren als schrijfletter.
Het thema van deze kern is ‘verhalen en vertellingen’. De nieuwe woorden worden aangeboden in een verhaal over een verhalenverteller, die verhalen vertelt over o.a. Kerstmis.
Wij willen u er nogmaals op attenderen dat het elke dag thuis lezen van de huiswerkbladen erg belangrijk is om het leesniveau op peil te houden. Probeer hierbij het tempo steeds meer te verhogen. Indien uw kind nog spellend leest, is het belangrijk om uw kind “zingend” te laten lezen, d.w.z. de klanken langer aanhouden (bbbboooommmm).

 vll-paars

In blok 5 bij rekenen gaan we aan de slag met het tellen tot en met 40 en het optellen en aftrekken tot en met 10 met meer dan twee termen.
We gaan tientallen en eenheden samenvoegen, leren aanvullen tot en met 10, 15 of 20 en we gaan werken met verschillende vormen met hetzelfde oppervlak.

bussommen
Er wordt dus weer hard gewerkt en veel geleerd deze periode.

De afgelopen periode hebben we in de klas ook gewerkt aan de zithouding en luisterhouding van de kinderen tijdens de instructie en het werken aan de verwerkingsopdrachten. Samen met de kinderen hebben we hiervoor drie afspraken gekozen om aan te werken: luisteren naar degene die aan de beurt is, goed zitten op je stoel  en focussen op je eigen werk. D.m.v. ‘dikke duimen’ die hierbij verdiend kunnen worden, proberen we de houding van de kinderen te verbeteren.
De komende tijd gaan we hier zeker mee door.

Met de kerstvakantie voor de deur is het erg belangrijk dat de kinderen het niveau dat ze nu bereikt hebben, blijven behouden. Dit geldt voor zowel het rekenen als het lezen. Uit ervaring blijkt dat als de kinderen het lezen niet blijven oefenen in een vakantie, zij terugvallen in hun niveau. Dit vinden we erg jammer van de inspanningen, die uw kind de afgelopen periode heeft gedaan om op het niveau te komen waar het nu zit. Daarom krijgen alle kinderen een huiswerkleesboekje mee om te oefenen in de vakantie. Het is de bedoeling dat de kinderen hierin elke dag minstens 10 minuten lezen. Na de vakantie mogen de kinderen aan de juffen laten zien, hoe goed ze hun best hebben gedaan.

Tevens is het belangrijk om te weten dat in de vakantie uw kind gewoon op Rekentuin kan oefenen.
Het splitsen van getallen is een erg belangrijk onderdeel van het rekenen om te blijven oefenen. Het snel en goed kunnen benoemen van de splitsingen helpt ze straks om ook de erbij- en erafsommen snel en goed te kunnen maken. Ook het schrijven van de getallen en het inzicht in een getallenlijn is belangrijk.

Enkele leuke spelletjes om verschillende rekenactiviteiten te oefenen:
* Spelletje met 2 dobbelstenen: (optellen van 2 getallen).
* Spel met speelkaarten: trek een kaart (uit 2 t/m 10) en laat uw kind hier splitsingen bij maken (bv. 8 is 3 en 5 / 4 en 4 / 2 en 6 / enz.) , trek 2 kaarten (uit 2 t/m 9) en laat uw kind benoemen waar dit de splitsing van is (bv. 2 en 4 hoort bij de splitsing van 6).
* Heen en terug tellen in sprongen van 2, 5 en 10: bij elke stap die je zet (wanneer je van en naar huis loopt) noem je samen  de sprongen.
* Het bespreken van cijfers in het dagelijks leven (verkeersborden, in de winkel), wat betekenen ze en hoe worden ze geschreven.
* Ganzenbord
* Splitsen met knikkers, snoepjes, boontjes (tijdens het eten), enz.

dobbelstenen speelkaarten

Wij willen u alvast een hele fijne kerstvakantie en een goed begin van 2017 toewensen.

kerstboom


Wat gaan we de komende weken doen in groep 3?

We hebben bij taal/lezen kern 3 afgerond met de afname van de herfstsignalering. Dit is een belangrijk moment waarop wij de vorderingen van de leesontwikkeling van uw kind extra in kaart brengen.

Afgelopen maandag zijn we gestart met kern 4. Hierin worden de letters h – w – o – a – u aangeleerd. Dit zal gebeuren vanuit de woorden:  huis, weg, bos, tak en hut.

leesboekje-4

Het thema van kern 4 is: ‘waar ben ik’. Aan de hand van het ankerverhaal “Nooit te oud voor avontuur” zullen de nieuwe woorden en letters worden aangeboden.
De kinderen krijgen ook kleine woorddictees. Hierdoor kunnen we zien of de kinderen bij het horen van een klank de bijbehorende letter kunnen produceren.
In deze kern leert uw kind ook het lezen van werkwoorden met de derde-persoonsvorm, zoals: loopt, maakt en rent. U zult merken dat uw kind steeds meer en beter leert lezen.
Uw kind leert niet alleen nieuwe woorden en letters maar ontdekt ook steeds meer waar lezen toe dient: je kunt genieten van een verhaal, je kunt informatie opzoeken in een boek of een gids en je kunt elkaar op papier een boodschap doorgeven.
Net als in de vorige kernen zullen de bovenstaande letters worden aangeleerd tijdens het schrijven. Uw kind leert steeds meer om tussen de lijnen te schrijven.

Bij het rekenen zijn we druk aan de slag met het tellen tot en met 30, optellen tot en met 10 in geldcontext, het splitsen van getallen boven de 10 in tientallen en eenheden, vergelijken van grote aantallen en het vergelijken van oppervlakten.

voorwerpen

Het is belangrijk om het splitsen van de getallen tot en met 10 goed te blijven oefenen. Wanneer kinderen de getallen goed kunnen splitsen, dan is dit een voordeel voor de erbij- en erafsommen die later dit schooljaar aan bod komen. U kunt het splitsen oefenen met behulp van pepernoten, snoepjes, boontjes, etc. Voorbeeld: U legt 7 pepernoten op tafel. U laat 4 pepernoten liggen en haalt er 3 weg. Uw kind moet zeggen hoeveel pepernoten U heeft weggehaald. Het is belangrijk dat u dan het sommetje herhaald 7 is 4 en 3. Het is de bedoeling dat uw kind steeds vlotter gaat automatiseren.1-tm-12

 

 

Wist u dat:
*  de kinderen vrijdag 2 december het eerste rapport zullen krijgen.
*  de Sint en zijn pieten op maandag 5 december onze school zullen bezoeken.
*  de kinderen dinsdag 6 december pas om 9.00 uur op school verwacht worden.
*  de rapportbesprekingen 6, 7 en 8 december zullen plaatsvinden.
Wij wensen u en de kinderen alvast een fijne Sinterklaastijd toe.

sint-in-auto


Wat gaan we doen bij kern 3 van Veilig Leren Lezen en blok 3 van rekenen?

Na de herfstvakantie zijn we begonnen met kern 3. Steeds meer woorden kunnen worden gelezen. Uw kind leert niet alleen nieuwe letters en woorden, maar oefent deze ook op verschillende manieren.
Uw kind leest zelf ook al korte zinnen bijvoorbeeld:
ik eet een vis.
een kip en een aap.

In kern 3 worden de letters  d – oe – k – ij – z  en de woorden: doos, de, poes, koek, ijs, zeep aangeleerd .
Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal uit een reuzenboek. In dit verhaal vinden kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing. Het thema van deze kern is ‘Wat zit erin?’
Ook worden de letters van kern 1 en 2 steeds weer herhaald.

doos-poes-zeep

Na kern 3 staat de herfstsignalering op het programma. Dit is een belangrijk moment waarop wij de vorderingen van de leesontwikkeling van uw kind extra in kaart brengen (Veilig en Vlot, letters, woordrijtjes, wisselrijtjes en  zinnen).
Het blijft dus belangrijk dat u blijft lezen met uw kind. Herhalen is hierin ook  erg belangrijk. Door veel te oefenen en te herhalen zult u merken dat het leestempo van uw kind hoger zal worden en het plezier in lezen zal vergroten.
Bij het rekenen zijn we de komende drie weken in blok  3 bezig met:
* het tellen tot en met 20
* de plaats op de getallenlijn (welk getal komt voor…?, welk getal komt na….?)
* de betekenis van getallen
*  tellen in sprongen van 2
* het splitsen van de getallen tot en met 10
* het optellen en aftrekken tot en met 10 met behulp in buscontext
* verstoorde verhoudingen
* het begin van het klokkijken met de hele uren

Uiteraard wordt elk blok afgesloten met een bijbehorende  toets waarvan u de score van uw kind daarna in Parnassys terug kunt vinden.

sprongen-van-2

Uw kind heeft na de herfstvakantie ook een inlogcode voor Rekentuin mee naar huis gekregen, een computerprogramma dat zowel op school als thuis geoefend kan worden. Door in dit programma te werken wordt het niveau automatisch aangepast aan het niveau van het kind. Ook in de vakantie kan uw kind hierin oefenen. Er zijn al veel kinderen die enthousiast aan de slag zijn gegaan.

Tijdens de gymles hebben we de afgelopen weken judoles gehad. De kinderen genieten van de lessen en doen enthousiast mee. We leren over respect, samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en plezier. Op dinsdag 22 november zal de laatste judoles plaatsvinden. Op woensdag 23 november zal er een afsluitende judoclinic zijn met alle deelnemende scholen. Deze les wordt verzorgd door een bekende Nederlandse topjudoka. Tijd en plaats is nog niet bekend. Hierover hoort u binnenkort meer.

Belangrijke zaken:
* Op donderdag 10 november doen we mee met het Nationaal schoolontbijt. De kinderen hoeven dan  thuis niet te ontbijten. Denkt u aan een bord, bekertje en bestek voorzien van naam.
* Op maandag 14 november hebben de kinderen een studiedag, ze hoeven deze dag niet naar school.
* Op zaterdag 12 november komt de Sint met zijn Pieten weer aan in Nederland. In onze groep volgen wij het verhaal van het Sinterklaasjournaal.


Wat doen we de komende 3 weken in groep 3?

Veilig Leren Lezen Kern 2

Afgelopen maandag zijn we al weer gestart met kern 2 van Veilig Leren Lezen. In deze kern staat het thema “mijn lijf” centraal. Door middel van het ankerverhaal “Er is iets helemaal mis” is dit thema geïntroduceerd in de klas.
Naast herhaling van kern 1 leren de kinderen in deze kern de structuur doorzien van eenvoudige, klankzuivere woorden. Ze leren de woorden: teen, een, neus, buik, oog waarbij ze de letters t, ee, n, b, oo  leren verklanken. Tevens lezen en begrijpen de kinderen korte, eenvoudige zinnetjes.

teen-oog

Ook gaan we aan de slag met het voorspellen van de inhoud van een boek naar aanleiding van de omslag en ze kunnen conclusies trekken naar aanleiding van een voorgelezen verhaal en de afloop voorspellen. De kinderen kunnen een persoonlijk verhaal vertellen waarbij het belangrijk is dat ze bij het onderwerp blijven. Ook de woordenschat binnen het thema “mijn lijf” zal worden uitgebreid.
Dit thema zal ook een vervolg krijgen in het themawerk/activiteiten in de middag.

Thuis kunt u met deze doelen ook aan de slag gaan:  Laat uw kind naar aanleiding van de omslag van het boek voorspellen waar het boek over zal gaan. Waarom denkt uw kind dat het boek daarover zal gaan?  Als uw kind een stukje heeft gelezen, kunt u met uw kind bespreken hoe het verhaal af zal lopen. Voor uw kind is het een leuke ervaring om te kijken of zijn/haar voorspelling uit is gekomen.
vll-geel

Daarnaast is het van belang om naast het lezen van boekjes ook het leeshuiswerk  met woordjes en het korte verhaaltje te oefenen met uw kind. Het is belangrijk om hierbij het tempo steeds meer op te voeren.
Probeer uw kind de woorden zo vlot mogelijk te laten lezen. Wanneer uw kind dit nog lastig vindt, dan mag het ook eerst hakken en daarna plakken.
Voor de kinderen is het ook prettig om eerder meegekregen  stencils eens te herhalen, want deze lukken vaak goed en snel en geeft de kinderen een positieve ervaring.  Lukt het uw kind om steeds sneller de woorden te lezen?

Tot aan de herfstvakantie gaan we ook aan de slag met het thema van de Kinderboekenweek “Voor altijd jong!”. Hierbij staan boeken over opa en oma centraal.
Woensdag 5 oktober wordt dit thema op school met de kinderen geopend met een vertelling door vertelgroep Verve.
Rekenen blok 2
cijferlijn
Bij het rekenen zijn we de komende weken in blok 2 voornamelijk aan het tellen tot en met 15, de plaats op de getallenlijn (welk getal ligt voor…?, welk getal ligt na….?), tellen in sprongen van 2, het vergelijken van aantallen  tot en met 15, verhoudingen tussen lengten, het op de juiste wijze leren schrijven van de cijfers tot en met 10 en het splitsen van de getallen tot en met 6. We gaan bij het splitsen leren te bamzaaien. Vraag uw kind hier de komende weken maar eens naar. Uw kind kan dan uitleggen hoe dit werkt.

sprongen-van-2
Wist u dat:
* we 27 september een erg leuk schoolreisje naar speelboerderij De Hooiberg hebben gehad.
* we met gym vanaf deze week 6x judoles krijgen en hierbij leren hoe we op een goede manier ons kunnen  “verdedigen”. Op dinsdag 22 november vindt de laatste les plaats.
* er op donderdag 6 oktober van 18.00 uur – 19.30 uur een informatiemarkt is op school, waarbij elke klas laat zien wat zij doen op school.
* er op woensdag 12 oktober een studiedag gepland staat en de kinderen deze dag dus vrij zijn.


Wat leren we de eerste weken in groep  3A?

Na de heerlijke zomervakantie  zijn we in groep 3 met veel zin gestart met het leren lezen. Via de methode Veilig Leren Lezen maken we de kinderen wegwijs in het leesproces.
De methode is verdeeld in 12 kernen. Elke kern neemt ongeveer 3 weken in beslag.
We starten elke kern met een ankerverhaal om het thema van die kern te introduceren. Het thema van de eerste kern is “mijn klas”.
In de eerste kern leren de kinderen de woorden: ” ik , maan, roos, vis, sok, aan, pen, en“.
Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters m – r – v – i – s – aa – p – e. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van ‘em’ en ‘er’. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos), maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo- en –s-. Voor sommige kinderen is het een extra uitdaging om ook met die letters te experimenteren.
Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

Maan-roos-vis

Naast het leren lezen zijn we ook begonnen met rekenen. Dit wordt geleerd door middel van de methode Rekenrijk. In groep 3 hebben we drie leerlijnen: getalbegrip, basisvaardigheden: optellen en aftrekken tot 20 en ervaringen opdoen met meten en meetkunde. De verwerking vindt plaats in een werkboekje of op kopieerbladen.
De eerste weken komt het  volgende aan bod : tellen tot en met 12, tellen in groepjes van 2, schrijven van de cijfers 1-2-3-4-5, splitsen van de getallen 2-3-4-5-6 en de getallenlijn t/m 12.

Cijfers 1 t-m 10

Het leren schrijven komt aan bod door middel van de methode Pennenstreken. De kinderen leren de letters in schrijfletters te schrijven, die  ook met het lezen geleerd worden.

Bent u nieuwsgierig geworden? U bent altijd van harte welkom om na schooltijd met uw kind een kijkje te komen nemen in de klas.

 


De laatste weken in groep 3A

De zomervakantie komt al weer in zicht.

Voor de laatste weken sluiten we het taal/leesprogramma af met kern 12 van veilig leren lezen rondom het thema “op reis”. Hierin worden geen nieuwe onderdelen meer aangeboden maar bouwen we voort op wat er in de eerdere kernen aan de orde is geweest.

vakantie

In blok 12 van rekenen komen er nog wel een aantal verschillende onderdelen aan bod. We gaan verder met het verkennen van de getallenrij tot en met 100, we gaan grote hoeveelheden tellen en rekenen met dubbelen en bijna-dubbelen op het rekenrek. Bij de splitsingen gaan we twee optellingen en twee aftrekkingen maken. Verder gaan we optellen en aftrekken van 11 tot 20, aftrekken tot en met 10 (met als hulpsom de splitsing) en het samen nemen van 10 en een aantal eenheden. Ook komt ruimtelijke oriëntatie aan bod, tegels in tegelvloeren tellen en de prijs berekenen.

Als we dit gedaan hebben, kunnen we terug kijken op een ontzettend leuk en gezellig schooljaar waarin we samen veel hebben meegemaakt, hard hebben gewerkt en veel hebben geleerd.
De kinderen zijn begonnen met het leren van letters, het lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en ze zijn gegroeid naar het lezen van meerlettergrepige woorden. Hiermee is de basis voor vlot leren lezen gelegd. De kinderen kunnen nu verder werken aan het verbeteren van hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen. Die weg naar het uiteindelijke leesniveau is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als avi-niveaus. Aan het einde van groep 3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van AVI-E3.

De hut in de zon ABC

In groep 3 heeft uw kind een leesontwikkeling doorgemaakt, die het in staat stelt om eenvoudige kinderboeken te lezen. Waarschijnlijk hebt u de weg naar de bibliotheek al lang gevonden. En wij hopen dat u die weg blijft volgen. Vooral in de vakantie is het belangrijk dat de zojuist veroverde leesvaardigheid niet 6 weken lang stil ligt. Stimuleer het lezen van boeken ook in de vakantie.

Is uw kind niet zo’n actieve lezer? Stimuleer dan het lezen van boeken door vaak samen met uw kind te lezen. Doe met uw kind mee met de verschillende programma’s van de bibliotheek, zoals “Duik met een boek de zomer in” of de VakantieBieb-app voor op uw tablet of smartphone. Zo heeft u altijd een geschikt boek voor uw kind bij de hand.
Misschien vindt uw kind het moeilijk om zelfstandig een boek te lezen? Lees dan regelmatig een stukje van het boek voor waarin uw kind leest. Laat uw kind wel meelezen, bijwijzen, eventueel samen met u hardop lezen. Vooral als het technisch lezen wat moeizamer verloopt, heeft uw kind veel steun aan iemand die hardop meeleest. Daarbij houdt uw kind echter wel plezier in het lezen van boeken.
De teksten die uw kind in groep 4 aangeboden zal krijgen, sluiten aan bij het leesniveau van eind groep 3. Een terugval in leestempo en leesvaardigheid zou niet bevorderlijk zijn voor de leesontwikkeling en het leesplezier van uw kind.
Een beet in mijn bil Pippi

Naast het lezen, is het ook goed om te blijven rekenen in de vakantie. Uw kind kan in de vakantie ook op Rekentuin blijven oefenen.  Het oefenen van het snel vlot optellen en aftrekken blijft belangrijk om ook hier geen terugval in te krijgen.

Alvorens we kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie staan er nog een aantal zaken op het programma.
kalender
Wist u dat:
– de kinderen op vrijdag 8 juli vrij zijn i.v.m. een studiedag.
– op woensdag 13 juli de ouderbedankactiviteit plaatsvindt.
– de kinderen op dinsdag 19 juli hun 3e rapport krijgen. Wilt u ervoor zorgen dat de rapportmappen in de laatste week retour komen, zodat we ze aan de volgende leerkracht kunnen doorgeven.
– we op donderdag 21 juli nog een doorschuifuurtje hebben en om 12.00 uur kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie (indien er zich geen calamiteiten voordoen)!

Wij wensen iedereen bij deze alvast een hele fijne vakantie en willen iedereen bedanken voor het fijne schooljaar!!

Ben ff op vakantie


 

Wat gaan we de komende weken bij taal/lezen en rekenen doen?

Inmiddels zijn we gestart met kern 11 van Veilig Leren Lezen en blok 11 van rekenen.

Het thema van kern 11 is ‘mijn lievelingsboek’. Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken, leesboeken, atlassen, kortom alle soorten boeken kunnen een plek krijgen in deze kern. De kinderen mogen ook hun lievelingsboek meebrengen om hierover in de klas te vertellen. Dit thema verweven we in de projecten van debatteren en water.

abc         De hut in de zon
In deze kern leert uw kind  woorden lezen met twee en drie lettergrepen.
Daarnaast wordt er verder geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met een cluster. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel, sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘-lijk’, ‘-tig, of ‘-ing’, zoals moeilijk, prachtig, koning. Er wordt ook een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden zoals appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos.
Donald Duck

 

In blok 11 van rekenen gaan we aan de slag met de overstap van de kralenketting naar de getallenlijn. We gaan tellen met sprongen van 10 vanaf een vijf- of tienvoud, splitsen van getallen tussen 10 en 20 in 10 en de rest (18 = 10+ 8).
Bij de aftreksommen gaan we de splitssom als hulpsom gebruiken en we gaan vijfkubers (na)bouwen en plattegronden hiervan maken.
Daarnaast staat het memoriseren van splitsingen tot en met 10 en het memoriseren van optellingen en aftrekkingen tot en met 10 centraal.

HoedVissommen
Binnenkort zullen de Citotoetsen (spelling, rekenen, woordenschat en begrijpend lezen) weer worden afgenomen, als ook AVI-E3 en DMT. Het is dus belangrijk om thuis goed te blijven oefenen.

Weet u dat
* de kinderen op maandag 6 juni a.s. een studiedag hebben?
* u en alle opa’s en oma’s van harte welkom zijn om op dinsdagochtend 7 juni de nieuwe meubels te komen bekijken?
* u uw kind op woensdag 8 juni  mag komen aanmoedigen tijdens de sponsorloop?
* er op donderdagochtend 9 juni een koffieochtend plaatsvindt?

 


Wat komt aan bod in kern 10 en blok 10?

Deze week zijn we in groep 3A begonnen met kern 10 van Veilig Leren Lezen. In deze kern komt het aspect verzamelen naar voren. De kinderen komen aan de hand van het ankerverhaal ‘Een broekzak vol schatten’ van alles te weten over het verzamelen van spullen.

Komt dat zien

Uw kind zal na deze kern hebben geleerd hoe het woorden met twee lettergrepen moeten lezen. Dit zijn woorden zoals ‘moe-der’, ‘ge-luk’ en ‘schat-tig’.
Daarnaast komen er in deze kern nieuwe leesmoeilijkheden aan bod, die de kinderen correct en vlot moeten kunnen lezen:
* woorden met -ieuw, -eeuw, -uw
* tweelettergrepige woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is            (jaren, lezen, bomen, muren).
In deze kern zal het begrijpend lezen ook weer naar voren komen. De kinderen oefenen in deze kern nog meer de letterlijke vragen en denkvragen.
Een tip voor thuis: Stel uw kind na het lezen vragen over het verhaal, maar ook over verwijswoorden die in een tekst aan bod komen. Op deze manier kunt u controleren of uw kind ook echt gesnapt heeft wat het gelezen heeft.

Bij het rekenen zijn we begonnen aan blok 10, hier zal het volgende aan bod komen.
* Opbouw van de getallenrij tot en met 100 en tellen tot en met 100 (heen en terug) op de kralenketting.
* Markeren van getallen tot en met 100 op de kralenketting
* Memoriseren van de splitsingen van getallen tot en met 10
* Bij een splitssom twee optellingen en twee aftrekkingen maken
* Verwisseleigenschap bij het optellen
* Bij optellen en aftrekken de splitssom als hulpssom gebruiken
* Gewichten vergelijken
* Benoemen van en betalen met alle munten en de briefjes van 5, 10 en 20 euro; hun waarde weten.

Muntgeld

Wist u ook, dat:
* de kinderen voor de meivakantie weer een leeshuiswerkboekje mee naar huis krijgen om ook in de vakantie te blijven oefenen.
* de kinderen in de vakantie op Rekentuin kunnen blijven oefenen.
* het oefenen van lezen en rekenen in de vakantie erg belangrijk is om niet terug te vallen in tempo en niveau.

Wij wensen iedereen een hele fijne meivakantie toe!
We hopen alle kinderen op maandag 9 mei weer op school te zien.


Wat komt bij taal/lezen en rekenen in groep 3 deze periode aan bod?

Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met kern 9 van Veilig Leren Lezen.
Het thema van deze kern is gericht op verwondering; op de vraag hoe iets eigenlijk mogelijk is, op het onderzoeken van hoe iets werkt of in elkaar zit, op de nieuwsgierigheid die kinderen hebben en die de motor kan zijn voor allerlei leerervaringen. Het ankerverhaal “Schroeven in het donker” is hiervoor als inleiding gebruikt.
Hoe kan dat

Na deze kern is het de bedoeling dat de kinderen technisch gezien de volgende soort woorden vlot en correct kunnen lezen:
* eenlettergrepige woorden met drie medeklinkers vooraan (zoals: straat) of achteraan (zoals: eerst),
* eenlettergrepige woorden die eindigen op –aai, -ooi, -oei,
aai - ooi - oei
* tweelettergrepige woorden, zoals: buiten, bakker, kasten,
* tweelettergrepige woorden met een voorvoegsel, zoals: bedoel, gezien, verhaal
Wat betreft het begrijpend lezen kunnen de kinderen korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen, evenals teksten met verwijswoorden. De kinderen kunnen ook letterlijke vragen, maar ook denkvragen over een tekst beantwoorden. Tevens kunnen ze conclusies trekken uit de context van een gelezen tekst.
Bij het spellen van woorden gaan we ons richten op het correct opschrijven van eenvoudige, klankzuivere mmkm-woorden (zoals stok) en mkmm-woorden (zoals: kast). Tevens maken ze kennis met de spelling van niet-klankzuivere woorden zoals mooi, schoen, klein, hij , bang.
Tip voor thuis: goed blijven oefenen met lezen om het tempo en het correct lezen erin te houden.

Bij het rekenen zijn we gestart met blok 9. In dit blok komen de volgende onderdelen aan bod:
* Tellen tot en met 100 (heen en terug), ook in sprongen van 2, 5 en 10
* Plaatsen van de getallen tot en met 60 op de kaartjesgetallenlijn
* Inprenten van getalbeelden tot en met 20, ook van (bijna-)dubbelen
* Aftrekken onder de 20, zonder overschrijding van het tiental
* Memoriseren van de optellingen en aftrekkingen tot en met 10
* Betekenis verlenen aan getallen in diverse situaties
* Benoemen van en betalen met alle munten tot en met 1 euro en hierbij hun onderlinge relaties weten.
Tom en Jerry

Leuke eenvoudige rekenspelletjes om samen thuis te doen:
* Heen en terug tellen in sprongen van 2, 5 en 10: bij elke stap die je zet (wanneer je van en naar huis loopt) noem je samen  de sprongen.
* Kinderen thuis laten “spelen” met munten tot en met 1 euro, zodat deze munten vertrouwd raken. (Wat heb je liever, 2 munten van 10 cent of 1 munt van 20 cent)
* Winkeltje spelen met echte munten.
* Spelletjes met 2 dobbelstenen (optellen van 2 getallen)
* 2 Kaarten uit een stok kaarten laten trekken (de ene keer optellen, de andere keer aftrekken). Hierbij niet het tiental overschrijden.
* Het bespreken van cijfers in het dagelijks leven (verkeersborden, in de winkel)
* Dartspel: optellen van 3 cijfers (gooien met 3 pijlen)

Wist U dat:
* de kinderen op 1 april a.s het tweede rapport mee naar huis krijgen.
* wij op maandag 4 april het leesprogramma van de bibliotheek afsluiten.


Wat komt de komende 3 weken aan bod in groep 3?

Deze week zijn we gestart met Veilig Leren Lezen in kern 8, dat als thema heeft “Op het podium”. Het ankerverhaal “het theater van koning Krullenbol”  wordt hierbij voorgelezen.
In deze kern leren de kinderen wat betreft het technisch lezen eenlettergrepige woorden die eindigen op –nk (zoals:  bank), -ch (zoals:  och), -cht (zoals: nacht) correct en vlot lezen. Ze leren ook eenlettergrepige woorden die eindigen met een open lettergreep (zoals: zo), mmkmm-woorden (zoals : storm) en tweelettergrepige verkleinwoorden (zoals: huisje) correct en vlot lezen.
Wat betreft het begrijpend lezen kunnen de kinderen korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen. Ze kunnen teksten met verwijswoorden lezen en begrijpen. Ze kunnen  letterlijke vragen en denkvragen over een tekst beantwoorden.
bankTien jaar jufEen voorstelling voor tante Jans ....

Het is belangrijk als u thuis met uw kind hebt gelezen, om na het lezen van een verhaaltje of boek vragen aan uw kind te stellen over hetgeen gelezen is. Uw kind leert hierbij om na te denken over wat het gelezen heeft. Dit kunnen vragen zijn, die uw kind letterlijk uit de tekst kan halen, maar ook vragen waar uw kind over na moet denken en dus niet letterlijk in de tekst staan.
Het kan zijn dat dit nog heel lastig voor uw kind kan zijn, omdat hij/zij nog teveel met het technisch lezen bezig is i.p.v. waar het over gaat. Dit is nog niet erg; het is belangrijk dat uw kind leert, dat wat het leest ook echt iets te betekenen heeft.

Na kern 8 volgt de lentesignalering. Deze bestaat uit een spellingtoets en het afnemen van Veilig en Vlot kern 8.

Bij het rekenen zijn we gestart met blok 8. Hierin tellen we tot en met 50, ook in sprongen van 2, 5 en 10 (heen en terug). Verder komt de opbouw van de getallenrij tot en met 100, inprenten van getalbeelden tot en met 20, ook van (bijna-)dubbelen aan bod. De kinderen leren de pijlentaal om te zetten naar formele notatie,  optellen onder de 20 op het rekenrek, zonder overschrijding van het tiental. Ze maken kennis met de verwisseleigenschap bij het optellen en gaan aftrekken tot en met 10 op het rekenrek, memoriseren van de optellingen tot en met 10 en tenslotte gaan ze leren klokkijken met hele en halve uren.

Het automatiseren van de splitsingen tot en met 10 (het wc-blad, dat de kinderen  enkele weken geleden hebben meegekregen om te oefenen) is van wezenlijk belang om in een vlot tempo te kunnen optellen en aftrekken. Ook het oefenen op Rekentuin is een goede oefening.
klok half vier klok tien uur
De afgelopen maanden hebben de kinderen tijdens het schrijven alle geleerde letters en klanken afzonderlijk leren schrijven. We zijn inmiddels gestart met het aan elkaar leren schrijven van de letters.
Tijdens de gymles zijn we gestart met Athletics Movements. Deze 6 lessen worden gegeven door gekwalificeerd atletiekleraar Ruud Castelijns. In de lessen zit een verhaallijn: De kinderen moeten op zoek naar Eefke. Zij  is zoekgeraakt op eiland Atletica en moet voor de EK-wedstrijden atletiek  gevonden zijn. Het eiland is moeilijk begaanbaar en de kinderen hebben bepaalde  vaardigheden nodig om het eiland te betreden. Zal het de kinderen lukken om Eefke op tijd te vinden?
U leest het : we gaan weer een leuke en leerzame tijd tegemoet.


Wat komt er de komende weken in groep 3 aan bod bij kern 7 van lezen en blok 7 van rekenen?

Met het afronden van kern 6 is meteen ook de eerste helft van groep 3  afgerond. Uw kind heeft in de kernen 1 tot en met 6 alle letters geleerd. Het kan nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen. Nu is het belangrijk dat het herkennen van woorden versneld en geautomatiseerd gaat worden. Het blijft belangrijk, dat er ook thuis met lezen (zowel losse woordjes als verhaaltjes) goed geoefend blijft worden.

In de tweede helft van groep 3 komen de  kernen 7 tot en met 12 aan bod. Uw kind leert woorden lezen die wat moeilijker zijn. Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van twee en drie lettergrepen.
Die lastige eenlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend. Ze zijn verdeeld over de verschillende kernen waarbij ook het begrijpend lezen steeds meer naar voren zal gaan komen.

De komende drie weken komt in kern 7 het thema “Schatgravers” aan bod, waarin piraten een hoofdrol spelen. In deze kern komen vooral de sch- woorden aan de orde en woorden met het lettercluster -ng (ring). Bovendien maken kinderen kennis met woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan (stoel, lamp), woorden met –d en –b achteraan (heb, bad) en samenstelling (zakmes). Ook leert uw kind in deze kern dat zinnen en namen met een hoofdletter beginnen.

Wies weet de weg wel boot

 

Uw kind is ook steeds beter in staat om woorden en zinnen te schrijven. Toch kan het nog niet alle woorden foutloos schrijven. De leesproblemen zijn soms te moeilijk om de afwijkende schrijfwijze meteen ook onder de knie te hebben. Zo kan uw kind al snel woorden lezen met de letter –d achteraan. Maar het foutloos schrijven van woorden als ‘heb’ en ‘had’ is moeilijker. Vandaar dat vanaf kern 7 het kunnen lezen en kunnen schrijven van woorden niet helemaal parallel meer loopt. Als uw kind toch woorden schrijft waar spelfouten inzitten, hoeft dat dan ook nog niet altijd verbeterd te worden.

In blok 7 van rekenen gaan we de komende periode officieel aan de slag met het rekenrek. We gaan getalbeelden tot en met 20 (ook dubbelen) aflezen, opzetten en inprenten. Daarnaast komt het tellen tot en met 40 in sprongen van 2, 5 en 10 aan bod. Zowel heen als terug.

Rekenrek

Ook komt het bouwen van drie- en vierkubers aanbod en  leren we de waarde van de munten van 5 cent en 10 cent.
Stuiver 10 cent

Deze week wordt de toetsperiode afgerond met de toetsen AVI en DMT. De resultaten van alle toetsen kunt U  terugvinden in het ouderportaal van Parnassys.

Het leesproject van de bibliotheek met het thema “op het puntjes van je stoel; verhalen vol avontuur en spanning” loopt nog tot april. Het is fijn om te zien dat de kinderen enthousiast zijn bij het lezen van de boeken.
In april komt de medewerkster van de bibliotheek de boeken weer ophalen en kan ze zien hoeveel stickers de kinderen hebben verdiend op hun paspoortje. De kinderen krijgen dan ook een verrassing van haar.


Wat komt er de komende vier weken aan bod in groep 3?

Afgelopen maandag zijn we gestart met kern 6. Het thema van deze kern is ”Wat komt er uit een ei?”.   Uw kind leert in deze kern de laatste nieuwe letters: de g – ui – au – f – ei. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinker-medeklinker (bv. uit) of medeklinker–klinker (bv. kei) kunnen worden gelezen.

Kern 6 - 1Geit - pauw - duifKern 6 - 2

Het maken van wisselwoorden neemt nog steeds een belangrijke plaats in. Op deze manier worden ook de laatst geleerde letters toegepast in het vlot lezen van woorden. Als alle letters aan bod zijn geweest, wordt het vlot lezen van woorden (niet meer spellend lezen) steeds belangrijker. Met een goede basis kan immers begonnen worden aan steeds moeilijkere woorden en lettercombinaties.

Bij het rekenen zijn we deze week ook gestart met blok 6. Hierin leren we:
– tellen tot en met 40, ook in sprongen van 10 en 5.
– optellen en aftrekken rondom 10
– splitsen van getallen tot en met 10 met het T model.
– aanvullen tot en met 10 of tot en met 20
– inhoud meten met niet-standaardmaten.

Cijfers
Tijdens het schrijven zullen de  nieuwe  letters van het lezen  in schrijfletters aan bod komen. De kinderen leren zo de leesletter om te zetten in een schrijfletter en deze op de goede manier te gebruiken in woorden en zinnen.
De komende periode is een belangrijk toetsperiode. Na kern 6 zullen we de wintersignalering afnemen bij uw kind om te kijken hoe uw kind er op dit moment voor staat met het leren lezen. Ook zullen we verschillende CITO toetsen afnemen (spelling, woordenschat, rekenen) Tevens wordt het lezen van woorden en teksten ook in kaart gebracht door middel van de DMT-toets (lezen van woordjes) en AVI (lezen van een verhaal) . De resultaten zullen na afname terug te vinden zijn in het ouderportaal van Parnassys.

Vanaf maandag 18 januari starten we met het leesprogramma “Op het puntje van je stoel: verhalen vol spanning & avontuur’. Een medewerkster van de bibliotheek komt dan hierover uitleg geven in de klas. De bedoeling is om het lezen bij kinderen te promoten en te laten zien en ervaren dat lezen leuk is. In de klas komen boeken van de bibliotheek te staan. De kinderen gaan deze op school  lezen. De kinderen krijgen een paspoortje. Voor elk gelezen boek, mogen ze bij de leerkracht een sticker komen halen en deze op het paspoort plakken. Bij 5 stickers is het velletje vol. Ze mogen natuurlijk meer dan 5 boeken lezen. Lukt het niet om 5 boeken te lezen, dan is dat ook geen probleem. We blijven het echter wel promoten. In maart komt de medewerkster van de bibliotheek de boeken weer ophalen en kan ze zien hoeveel stickers de kinderen hebben verdiend. De kinderen krijgen dan ook een verrassing. Wij denken dat dit een goede aanvulling is om het lezen bij de kinderen te promoten.

Op dinsdag 2  februari zullen we van 9.00 – 10.00 uur een bezoek brengen aan de bibliotheek in Veldhoven. De kinderen worden hier rondgeleid en kunnen kennismaken met de diverse mogelijkheden van de bibliotheek.
We zoeken hiervoor ouders die ons willen brengen en halen. Het bezoek duurt ongeveer een uur. We vertrekken om 8.45 uur vanaf school. Er is voor u helaas geen gelegenheid om bij dit bezoek te blijven. Hebt u tijd om te rijden, dan kunt u zich opgeven op de intekenlijst bij de deur van de klas.
Alvast hartelijk dank voor uw hulp!


Wat komt er aan bod in de twee weken voor de kerstvakantie en de week na de kerstvakantie?

Wat gaat de tijd toch snel. Het einde van het kalenderjaar is al weer in zicht. We  zijn deze week gestart met de voorbereidingen voor kerst

Uw kind kent inmiddels al veel letters. De komende weken komen daar in kern 5 ook weer nieuwe letters bij:  de eu van reus, de j van jas, de ie van riem, de l van bijl, de ou van hout en de uu van vuur. Deze letters gaan we ook leren als schrijfletter.
Het thema van deze kern is ‘verhalen en vertellingen’. De nieuwe woorden worden aangeboden  in een verhaal over een verhalenverteller, die verhalen vertelt over o.a. Kerstmis.
Wij willen u er nogmaals op attenderen dat het elke dag thuis lezen van de huiswerkbladen erg belangrijk is om het leesniveau op peil te houden.

Kern 5

 

In blok 5 bij rekenen gaan we aan de slag met het tellen tot en met 40 en het optellen en aftrekken tot en met 10 met meer dan twee termen.
We gaan tientallen en eenheden samenvoegen, leren aanvullen tot en met 10,15 of 20 en we gaan werken met verschillende vormen  met hetzelfde oppervlak.

bussommen
Er wordt dus weer hard gewerkt en veel geleerd deze periode.

Met de kerstvakantie voor de deur is het erg belangrijk dat de kinderen het niveau dat ze nu bereikt hebben, blijven behouden. Dit geldt voor zowel het rekenen als het lezen. Uit ervaring blijkt dat als de kinderen het lezen niet blijven oefenen in een vakantie, zij terugvallen in hun niveau. Dit vinden we erg jammer van de inspanningen, die uw kind de afgelopen periode heeft gedaan om op het niveau te komen waar het nu zit. Daarom krijgen alle kinderen een huiswerkleesboekje mee om te oefenen in de vakantie. Het is de bedoeling dat de kinderen hierin elke dag minstens 10 minuten lezen. Na de vakantie mogen de kinderen aan de juffen laten zien, hoe goed ze hun best hebben gedaan.

Tevens is het belangrijk om te weten dat in de vakantie uw kind gewoon op Rekentuin kan oefenen.
rekentuin
Het splitsen van getallen is een erg belangrijk onderdeel van het rekenen om te blijven oefenen. Het snel en goed kunnen benoemen van de splitsingen helpt ze straks om ook de erbij- en erafsommen snel en goed te kunnen maken. Ook het schrijven van de getallen en het inzicht in een getallenlijn is belangrijk.
Enkele leuke spelletjes om verschillende rekenactiviteiten te oefenen:
* Spelletje met 2 dobbelstenen: (optellen van 2 getallen).
* Spel met speelkaarten: trek een kaart (uit 2 t/m 10) en laat uw kind hier splitsingen bij maken (bv. 8 is 3 en 5 / 4 en 4 / 2 en 6 / enz.) , trek 2 kaarten (uit 2 t/m 9) en laat uw kind benoemen waar dit de splitsing van is (bv. 2 en 4 hoort bij de splitsing van 6).
* Heen en terug tellen in sprongen van 2, 5 en 10: bij elke stap die je zet (wanneer je van en naar huis loopt) noem je samen  de sprongen.
* Het bespreken van cijfers in het dagelijks leven (verkeersborden, in de winkel), wat betekenen ze en hoe worden ze geschreven.
* Ganzenbord
* Splitsen met knikkers, snoepjes, boontjes (tijdens het eten), enz.
dobbelstenen kaarten

Wist u dat:
* uw kind een glazen pot (zonder etiket en deksel) en een waxinelichtje mee moet brengen om te versieren (we werken hier vanaf 10 december tijdens het hoekenwerk in de middagen aan), zodat we deze tijdens de kerstviering van donderdag 17 december kunnen gebruiken.
* we donderdag 17 december a.s. kerst vieren op school. Houd hiervoor de nieuwsbrief in de gaten.
* op vrijdag 18 december om 13.45 uur de kerstvakantie begint.
* wij u alvast een hele fijne kerstvakantie en jaarwisseling toe willen wensen.

kerstboom


Wat gaan we de komende weken doen in groep 3?

We hebben bij taal/lezen kern 3 afgerond met de afname van de herfstsignalering. Dit is een belangrijk moment waarop wij de vorderingen van de leesontwikkeling van uw kind extra in kaart brengen.

Afgelopen maandag zijn we gestart met kern 4. Hierin worden de letters h – w – o – a – u aangeleerd. Dit zal gebeuren vanuit de woorden:  huis, weg, bos, tak en hut.

Leesboekje 4

Het thema van kern 4 is: ‘waar ben ik’. Aan de hand van het ankerverhaal “Nooit te oud voor avontuur” zullen de nieuwe woorden en letters worden aangeboden.
De kinderen krijgen vanaf deze kern ook kleine woorddictees. Hierdoor kunnen we zien of de kinderen bij het horen van een klank de bijbehorende letter kunnen produceren.
In deze kern leert uw kind ook het lezen van werkwoorden met de derde-persoonsvorm, zoals: loopt, maakt en rent. U zult merken dat uw kind steeds meer en beter leert lezen.
Uw kind leert niet alleen nieuwe woorden en letters maar ontdekt ook steeds meer waar lezen toe dient: je kunt genieten van een verhaal, je kunt informatie opzoeken in een boek of een gids en je kunt elkaar op papier een boodschap doorgeven.
Net als in de vorige kernen zullen de bovenstaande letters worden aangeleerd tijdens het schrijven. Uw kind leert steeds meer om tussen de lijnen te schrijven.

Bij het rekenen zijn we druk aan de slag met het tellen tot en met 30, optellen tot en met 10 in geldcontext, het splitsen van getallen boven de 10 in tientallen en eenheden, vergelijken van grote aantallen en het vergelijken van oppervlakten.
geld         Cijfers 1 t-m 12
Wist u dat:
* wij het verhaal van het Sinterklaasjournaal volgen op school.
* de kinderen donderdag 3 december eerste rapport zullen krijgen.
* de Sint en zijn pieten op vrijdag 4 december onze school zullen bezoeken.
* de rapportbesprekingen in de daaropvolgende week zullen plaatsvinden.
Sinterklaas
Wij wensen u en de kinderen alvast een fijne Sinterklaastijd toe.


Wat gaan we doen bij kern 3 van Veilig Leren Lezen en blok 3 van rekenen?

Uw kind is bij het begin van kern 3 al weer een week of zeven in groep 3. Steeds meer woorden kunnen worden gelezen. Uw kind leert niet alleen nieuwe letters en woorden, maar oefent deze ook op verschillende manieren.
Uw kind leest zelf ook al korte zinnen bijvoorbeeld:
ik eet een vis.
een kip en een aap.

In kern 3 worden de letters  d – oe – k – ij – z  en de woorden: doos, de, poes, koek, ijs, zeep aangeleerd .
Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal uit een reuzenboek. In dit verhaal vinden kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing. Het thema van deze kern is ‘Wat zit erin?’
Ook worden de letters van kern 1 en 2 steeds weer herhaald.

doos-poes-zeep

Bij het rekenen zijn we de komende drie weken in blok  3 bezig met:
* het tellen tot en met 20
* de plaats op de getallenlijn (welk getal komt voor…?, welk getal komt na….?)
* de betekenis van getallen
*  tellen in sprongen van 2
* het splitsen van de getallen tot en met 10
* het optellen en aftrekken tot en met 10 met behulp van de buscontext
* verstoorde verhoudingen
* het begin van het klokkijken met de hele uren

Uiteraard wordt elk blok afgesloten met een bijbehorende  toets waarvan u de score van uw kind daarna in Parnassys terug kunt vinden.

Sprongen van 2

Al met al heeft uw kind veel geleerd in de eerste periode in groep 3 en heeft het dan ook zeker een weekje vakantie verdiend.

De tweede en derde week na de herfstvakantie zullen we deze periode afronden en staat voor kern 3 de herfstsignalering op het programma. Dit is een belangrijk moment waarop wij de vorderingen van de leesontwikkeling van uw kind extra in kaart brengen.
Het is dan ook van belang dat er in de vakantie geoefend blijft worden met het lezen!
U kunt hiervoor boekjes in de bibliotheek lenen, maar ook de leeshuiswerkbladen die de kinderen de afgelopen weken mee naar huis hebben gekregen zijn zeer geschikt hiervoor. Herhalen is erg belangrijk. Door veel te oefenen en te herhalen zult u merken dat het leestempo van uw kind hoger zal worden en het plezier in lezen zal vergroten.

Verder heeft  uw kind enig tijd geleden de inlogcode voor Rekentuin mee naar huis gekregen, een computerprogramma dat zowel op school als thuis geoefend kan worden. Door in dit programma te werken wordt het niveau automatisch aangepast aan het niveau van het kind. Ook in de vakantie kan uw kind hierin oefenen.

Enkele belangrijke data:
* Op dinsdag 3 november gaan we, bij droog weer, een herfstwandeling maken naar het milleniumbos. Denk hierbij aan makkelijke schoenen.
* Na de vakantie staat op woensdag 4 november a.s. de judoclinic in sporthal Den Ekkerman op het programma, alwaar de kinderen hun judokunsten laten zien.
* Op donderdag 12 november hebben de kinderen een studiedag.
Cijfers 1 t-m 10

Wij wensen alle kinderen en hun ouders
een hele fijne herfstvakantie toe!!!!

 

 


Wat doen we de komende 3 weken in groep 3?

Veilig Leren Lezen Kern 2

Afgelopen maandag zijn we al weer gestart met kern 2 van Veilig Leren Lezen. In deze kern staat het thema “mijn lijf” centraal. Door middel van het ankerverhaal “Er is iets helemaal mis” is dit thema geïntroduceerd in de klas.
Naast herhaling van kern 1 leren de kinderen in deze kern de structuur doorzien van eenvoudige, klankzuivere woorden. Ze leren de woorden: teen, een, neus, buik, oog waarbij ze de letters t, ee, n, b, oo  leren verklanken. Tevens lezen en begrijpen de kinderen korte, eenvoudige zinnetjes.
teen - oog
Ook gaan we aan de slag met het voorspellen van de inhoud van een boek naar aanleiding van de omslag en ze kunnen conclusies trekken naar aanleiding van een voorgelezen verhaal en de afloop voorspellen. De kinderen kunnen een persoonlijk verhaal vertellen waarbij het belangrijk is dat ze bij het onderwerp blijven. Ook de woordenschat binnen het thema “mijn lijf” zal worden uitgebreid.
Dit thema zal ook een vervolg krijgen in het themawerk/activiteiten in de middag.

Thuis kunt u met deze doelen ook aan de slag gaan:  Laat uw kind naar aanleiding van de omslag van het boek voorspellen waar het boek over zal gaan. Waarom denkt uw kind dat het boek daarover zal gaan?  Als uw kind een stukje heeft gelezen, kunt u met uw kind bespreken hoe het verhaal af zal lopen. Voor uw kind is het een leuke ervaring om te kijken of zijn/haar voorspelling uit is gekomen.

 VLL geel boekje

Daarnaast blijft het van belang om naast het lezen van boekjes ook de meegegeven stencils met woordjes te oefenen met uw kind. Het is belangrijk om hierbij het tempo steeds meer op te voeren.
Probeer uw kind de woorden zo vlot mogelijk te laten lezen. Wanneer uw kind dit nog lastig vindt, dan mag het ook eerst hakken en daarna plakken.
Voor de kinderen is het ook prettig om eerder meegegeven stencils nog eens te herhalen, want deze lukken vaak goed en snel en geeft de kinderen een positieve ervaring.  Lukt het uw kind om steeds sneller de woorden te lezen?

 

Rekenen blok 2
Waslijn cijfers
Bij het rekenen zijn we de komende weken in blok 2 voornamelijk aan het tellen tot en met 15, de plaats op de getallenlijn (welk getal ligt voor…?, welk getal ligt na….?), tellen in sprongen van 2, het vergelijken van aantallen  tot en met 15, verhoudingen tussen lengten, het op de juiste wijze leren schrijven van de cijfers tot en met 10 en het splitsen van de getallen tot en met 6. We hebben geleerd om bij het splitsen te bamzaaien. Vraag uw kind eens of hij/zij kan uitleggen hoe dit werkt.
Sprongen van 2

Wist u dat:
* we al enkele weken met gym judolessen hebben en hierbij leren hoe we op een goede manier ons kunnen  “verdedigen”.
* we op dinsdag 6 oktober de Berckackerdag hebben.
* er op woensdag 14 oktober een studiedag gepland staat en de kinderen deze dag dus vrij zijn.
* op dinsdagmiddag 20 oktober en woensdagochtend 21 oktober kijkmomenten staan gepland.


Wat leren we de eerste weken in groep  3A?

Na de heerlijke zomervakantie  zijn we  vorige week in groep 3 met veel zin gestart met het leren lezen. Via de methode Veilig Leren Lezen maken we de kinderen wegwijs in het leesproces.
De methode is verdeeld in 12 kernen. Elke kern neemt ongeveer 3 weken in beslag.
We starten elke kern met een ankerverhaal om het thema van die kern te introduceren. Het thema van de eerste kern is “mijn klas”.
In de eerste kern leren de kinderen de woorden: ” ik , maan, roos, vis, sok, aan, pen, en“.
Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters m – r – v – i – s – aa – p – e. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van ‘em’ en ‘er’. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos), maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo- en –s-. Voor sommige kinderen is het een extra uitdaging om ook met die letters te experimenteren.
Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

Maan-roos-vis
Naast het leren lezen zijn we ook begonnen met rekenen. Dit wordt geleerd door middel van de methode Rekenrijk. In groep 3 hebben we drie leerlijnen: getalbegrip, basisvaardigheden: optellen en aftrekken tot 20 en ervaringen opdoen met meten en meetkunde. De verwerking vindt plaats in een werkboekje of op kopieerbladen.
De eerste weken komt het  volgende aan bod : tellen tot en met 12, tellen in groepjes van 2, schrijven van de cijfers 1-2-3-4-5, splitsen van de getallen 2-3-4-5-6 en de getallenlijn t/m 12.

 1 t-m 10

 Het leren schrijven komt aan bod door middel van de methode Pennenstreken. De kinderen leren de letters te schrijven, die  ook met het lezen geleerd worden. We oefenen de letters eerst groot op een A-4-blad, waarna we hem zo netjes mogelijk in ons schrijfschrift proberen te schrijven.

Bent u nieuwsgierig geworden wat dit allemaal inhoudt? U bent van harte welkom om na schooltijd met uw kind een kijkje te komen nemen in de klas en om te zien hoe we werken met de methodes en de werkboekjes.
Op de introductieouderavond van 29 september a.s. zullen we hierop een verdere toelichting geven.


De laatste weken in groep 3A

De zomervakantie komt al weer in zicht.

Voor de laatste weken sluiten we het taal/leesprogramma af met kern 12 van veilig leren lezen rondom het thema “op reis”. Hierin worden geen nieuwe onderdelen meer aangeboden maar bouwen we voort op wat er in de eerdere kernen aan de orde is geweest.

vakantie

In blok 12 van rekenen komen er nog wel een aantal verschillende onderdelen aan bod. We gaan verder met het verkennen van de getallenrij tot en met 100, we gaan grote hoeveelheden tellen en rekenen met dubbelen en bijna-dubbelen op het rekenrek. Bij de splitsingen gaan we twee optellingen en twee aftrekkingen maken. Verder gaan we optellen en aftrekken van 11 tot 20, aftrekken tot en met 10 (met als hulpsom de splitsing) en het samen nemen van 10 en een aantal eenheden. Ook komt ruimtelijke oriëntatie aan bod, tegels in tegelvloeren tellen en de prijs berekenen.

Als we dit gedaan hebben, kunnen we terug kijken op een ontzettend leuk en gezellig schooljaar waarin we samen veel hebben meegemaakt, hard hebben gewerkt en veel hebben geleerd.
De kinderen zijn begonnen met het leren van letters, het lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en ze zijn gegroeid naar het lezen van meerlettergrepige woorden. Hiermee is de basis voor vlot leren lezen gelegd. De kinderen kunnen nu verder werken aan het verbeteren van hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen. Die weg naar het uiteindelijke leesniveau is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als avi-niveaus. Aan het einde van groep 3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van AVI-E3.
In groep 3 heeft uw kind een leesontwikkeling doorgemaakt, die het in staat stelt om eenvoudige kinderboeken te lezen. Waarschijnlijk hebt u de weg naar de bibliotheek al lang gevonden. En wij hopen dat u die weg blijft volgen. Vooral in de vakantie is het belangrijk dat de zojuist veroverde leesvaardigheid niet 6 weken lang stil ligt. Stimuleer het lezen van boeken ook in de vakantie.

Is uw kind niet zo’n actieve lezer? Stimuleer dan het lezen van boeken door vaak samen met uw kind te lezen. Doe met uw kind mee aan het zomerprogramma van de bibliotheek “Duik met een boek de zomer in”. Hier hoort en leest u binnenkort meer over.
Misschien vindt uw kind het moeilijk om zelfstandig een boek te lezen? Lees dan regelmatig een stukje van het boek voor waarin uw kind leest. Laat uw kind wel meelezen, bijwijzen, eventueel samen met u hardop lezen. Vooral als het technisch lezen wat moeizamer verloopt, heeft uw kind veel steun aan iemand die hardop meeleest. Daarbij houdt uw kind echter wel plezier in het lezen van boeken.
De teksten die uw kind in groep 4 aangeboden zal krijgen, sluiten aan bij het leesniveau van eind groep 3. Een terugval in leestempo en leesvaardigheid zou niet bevorderlijk zijn voor de leesontwikkeling en het leesplezier van uw kind.

Een beet in mijn bil Pippi

Naast het lezen, is het ook goed om te blijven rekenen in de vakantie. Uw kind kan in de vakantie ook op Rekentuin blijven oefenen.  Het oefenen van het snel vlot optellen en aftrekken blijft belangrijk om ook hier geen terugval in te krijgen.

Alvorens we kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie staan er nog een aantal zaken op het programma.

kalender Wist u dat:
– op woensdag 8 juli de ouderbedankactiviteit plaatsvindt.
– we op maandag 13 juli ’s ochtends juffendag vieren en ’s middags naar de revue van groep 8 gaan kijken.
– we op dinsdag 14 juli ons 3e rapport krijgen. Wilt u ervoor zorgen dat de rapportmappen in de laatste week retour komen, zodat we ze aan de volgende leerkracht kunnen doorgeven.
– we op donderdag 16 juli nog een doorschuifuurtje hebben en om 13.30 kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie!

Wij wensen iedereen bij deze alvast een hele fijne vakantie en willen iedereen bedanken voor het fijne schooljaar!!

Ben ff op vakantie


Wat gaan we de komende weken bij taal/lezen en rekenen doen?

Inmiddels zijn we gestart met kern 11 van Veilig Leren Lezen en blok 11 van rekenen.

Het thema van kern 11 is ‘mijn lievelingsboek’. Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken, leesboeken, atlassen, kortom alle soorten boeken kunnen een plek krijgen in deze kern. De kinderen mogen ook hun lievelingsboek meebrengen om hierover in de klas te vertellen.

ABC De hut in de zon
In deze kern leert uw kind  woorden lezen met twee en drie lettergrepen.
Daarnaast wordt er verder geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met een cluster. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel, sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘-lijk’, ‘-tig, of ‘-ing’, zoals moeilijk, prachtig, koning. Er wordt ook een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden zoals appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos.
Donald Duck

In blok 11 van rekenen gaan we aan de slag met de overstap van de kralenketting naar de getallenlijn. We gaan tellen met sprongen van 10 vanaf een vijf- of tienvoud, splitsen van getallen tussen 10 en 20 in 10 en de rest (18 = 10+ 8).
Bij de aftreksommen gaan we de splitssom als hulpsom gebruiken en we gaan vijfkubers (na)bouwen en plattegronden hiervan maken.
Daarnaast staat het memoriseren van splitsingen tot en met 10 en het memoriseren van optellingen en aftrekkingen tot en met 10 centraal.

Hoedsommen Vissommen
Binnenkort zullen de Citotoetsen (spelling, rekenen, woordenschat en begrijpend lezen) weer worden afgenomen, als ook AVI-E3 en DMT. Het is dus belangrijk om goed te blijven oefenen.


Juf Kim is getrouwd!

Op 24 april 2015 is juf Kim getrouwd met Bart de Laat.
De klas had een uitnodiging gekregen om de kerkdienst bij te wonen.

Vanaf de dag dat we de uitnodiging kregen tot de dag zelf was iedereen enthousiast.
In de klas gingen we in het geheim aan de slag voor deze speciale dag.
Alle kinderen kregen een blad mee naar huis, waarop ze hun lievelingsrecept konden beschrijven. Alle recepten werden gebundeld tot een kookmap.
We hebben met de hulp van enkele ouders bloemen geknutseld, zodat de juf en Bart na de kerkdienst door een rij van bloemen zouden lopen. Aan deze bloemen hadden we een zelfgeschreven kaartje gemaakt.
Op deze dag wilden we de juf en Bart in de kerk verrassen met het lied “Trouwen” van K3. In de klas hadden we veel geoefend, zodat we het lied helemaal uit ons hoofd kenden.

Eindelijk was de grote dag daar.
Nadat we ’s ochtends eerst nog hadden meegedaan aan de koningsspelen, mochten we om 11.30 uur naar huis om ons klaar te maken voor de kerkdienst. Nadat iedereen weer op school was, zijn we naar de kerk in Vessem vertrokken. Iedereen had zijn/haar mooiste kleren aan.
In de kerk wachtten we op onze gereserveerde plaatsen op het bruidspaar.
De spanning was voelbaar.
Eindelijk begon de kerkdienst. Alle kinderen zaten stil te kijken en te luisteren naar wat er gebeurde. Aan het einde van de dienst mochten we ons lied laten horen. Dat ging  erg goed; we kregen applaus.
Daarna liepen wij met de klas naar buiten om het bruidspaar op te wachten. Een stralende juf Kim liep trots naast Bart tussen onze bloemen door. Nadat we de bloemen en onze cadeaus hadden gegeven en er vele foto’s waren gemaakt, kregen we een snoepzak. Daarna vertrok het bruidspaar en gingen wij weer terug naar school. We waren het er allemaal over eens: dit was echt een superdag!

Kim 9 Kim 8 Kim 7 Kim 6 Kim 5 Kim 3 Kim 4 Kim 2 Kim 1


Wat komt aan bod in kern 10 en blok 10

Deze week zijn we in groep 3A begonnen met kern 10 van Veilig Leren Lezen. In deze kern komt het aspect verzamelen naar voren. De kinderen komen aan de hand van het ankerverhaal ‘Een broekzak vol schatten’ van alles te weten over het verzamelen van spullen.

Uw kind zal na deze kern hebben geleerd hoe het woorden met twee lettergrepen moeten lezen. Dit zijn woorden zoals ‘moe-der’, ‘ge-luk’ en ‘schat-tig’.

Komt dat zien
Daarnaast komen er in deze kern nieuwe leesmoeilijkheden aan bod, die de kinderen correct en vlot moeten kunnen lezen:
* woorden met -ieuw, -eeuw, -uw
* tweelettergrepige woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is            (jaren, lezen, bomen, muren).
In deze kern zal het begrijpend lezen ook weer naar voren komen. De kinderen oefenen in deze kern nog meer de letterlijke vragen en denkvragen.
Een tip voor thuis: Stel uw kind na het lezen vragen over het verhaal, maar ook over verwijswoorden die in een tekst aan bod komen. Op deze manier kunt u controleren of uw kind ook echt gesnapt heeft wat het gelezen heeft.

Bij het rekenen zijn we begonnen aan blok 10, hier zal het volgende aan bod komen.
* Opbouw van de getallenrij tot en met 100 en tellen tot en met 100 (heen en terug) op de kralenketting.
* Markeren van getallen tot en met 100 op de kralenketting
* Memoriseren van de splitsingen van getallen tot en met 10
* Bij een splitssom twee optellingen en twee aftrekkingen maken
* Verwisseleigenschap bij het optellen
* Bij optellen en aftrekken de splitssom als hulpssom gebruiken
* Gewichten vergelijken
* Benoemen van en betalen met alle munten en de briefjes van 5, 10 en 20 euro; hun waarde weten.

Geld

Wist u ook, dat:
* maandag 13 april j.l. het bibliotheekproject “Bij mij in de klas” is afgesloten.
* alle kinderen een welverdiende oorkonde hebben gekregen, omdat zij minimaal 5 boeken tijdens dit project in de klas hadden gelezen.
* vrijdag 24 april de Koningsspelen plaatsvinden (houd hiervoor ook de nieuwsbrief in de gaten) en daarna de meivakantie begint.
* op vrijdag 24 april juf Kim en Bart gaan trouwen!
* de kinderen voor de meivakantie weer een leeshuiswerkboekje mee naar huis krijgen om ook in de vakantie te blijven oefenen.

Wij wensen iedereen een fijne meivakantie toe!
We hopen alle kinderen op maandag 11 mei weer op school te zien.


Wat gaan we de komende periode doen in groep 3A

Afgelopen maandag zijn we begonnen met kern 9 van Veilig Leren Lezen.
Het thema van deze kern is gericht op verwondering; op de vraag hoe iets eigenlijk mogelijk is, op het onderzoeken van hoe iets werkt of in elkaar zit, op de nieuwsgierigheid die kinderen hebben en die de motor kan zijn voor allerlei leerervaringen. Het ankerverhaal “Schroeven in het donker” is hiervoor als inleiding gebruikt.

Hoe kan dat
Na deze kern is het de bedoeling dat de kinderen technisch gezien de volgende soort woorden vlot en correct kunnen lezen:
* eenlettergrepige woorden met drie medeklinkers vooraan (zoals: straat) of achteraan (zoals: eerst),
* eenlettergrepige woorden die eindigen op –aai, -ooi, -oei,
aai-ooi-oei
* tweelettergrepige woorden, zoals: buiten, bakker, kasten,
* tweelettergrepige woorden met een voorvoegsel, zoals: bedoel, gezien, verhaal
Wat betreft het begrijpend lezen kunnen de kinderen korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen, evenals teksten met verwijswoorden. De kinderen kunnen ook letterlijke vragen, maar ook denkvragen over een tekst beantwoorden. Tevens kunnen ze conclusies trekken uit de context van een gelezen tekst.
Bij het spellen van woorden gaan we ons richten op het correct opschrijven van eenvoudige, klankzuivere mmkm-woorden (zoals stok) en mkmm-woorden (zoals: kast). Tevens maken ze kennis met de spelling van niet-klankzuivere woorden zoals mooi, schoen, klein, hij , bang.
Tip voor thuis: goed blijven oefenen met lezen om het tempo en het correct lezen erin te houden.

Bij het rekenen zijn we gestart met blok 9. In dit blok komen de volgende onderdelen aan bod:
* Tellen tot en met 100 (heen en terug), ook in sprongen van 2, 5 en 10
* Plaatsen van de getallen tot en met 60 op de kaartjesgetallenlijn
* Inprenten van getalbeelden tot en met 20, ook van (bijna-)dubbelen
* Aftrekken onder de 20, zonder overschrijding van het tiental
* Memoriseren van de optellingen en aftrekkingen tot en met 10
* Betekenis verlenen aan getallen in diverse situaties
* Benoemen van en betalen met alle munten tot en met 1 euro en hierbij hun onderlinge relaties weten.
Tom & Jerry - sommen

Leuke eenvoudige rekenspelletjes om samen thuis te doen:
* Heen en terug tellen in sprongen van 2, 5 en 10: bij elke stap die je zet (wanneer je van en naar huis loopt) noem je samen  de sprongen.
* Kinderen thuis laten “spelen” met munten tot en met 1 euro, zodat deze munten vertrouwd raken. (Wat heb je liever, 2 munten van 10 cent of 1 munt van 20 cent)
* Winkeltje spelen met echte munten.
* Spelletjes met 2 dobbelstenen (optellen van 2 getallen)
* 2 Kaarten uit een stok kaarten laten trekken (de ene keer optellen, de andere keer aftrekken). Hierbij niet het tiental overschrijden.
* Het bespreken van cijfers in het dagelijks leven (verkeersborden, in de winkel)
* Dartspel: optellen van 3 cijfers (gooien met 3 pijlen)

Wist U dat:
* de kinderen op 27 maart a.s. het tweede rapport mee naar huis krijgen. Op dinsdag 31 maart en donderdag 2 april vinden voor onze groep de rapportbesprekingen plaats.
* op donderdagochtend 2 april a.s. een paasspeurtocht wordt gehouden.
* vrijdag 3 april en maandag 6 april de kinderen een vrije dag hebben ivm. Goede Vrijdag en Tweede Paasdag.
* wij op maandag 13 april het leesprogramma van de bibliotheek afsluiten.
* U weer een kijkje in de klas kunt nemen en wel op maandagmiddag 13 april en op woensdagochtend 15 april.

Wij wensen iedereen hele fijne paasdagen toe.

Kuikentjes


Wat komt er aan bod in groep 3A vanaf maandag 2 maart t/m 20 maart a.s.?

Deze week zijn we gestart met Veilig Leren Lezen in kern 8, dat als thema heeft “Op het podium”. Het ankerverhaal “het theater van koning Krullenbol”  wordt hierbij voorgelezen.
In deze kern leren de kinderen wat betreft het technisch lezen eenlettergrepige woorden die eindigen op –nk (zoals:  bank), -ch (zoals:  och), -cht (zoals: nacht) correct en vlot lezen. Ze leren ook eenlettergrepige woorden die eindigen met een open lettergreep (zoals: zo), mmkmm-woorden (zoals : storm) en tweelettergrepige verkleinwoorden (zoals: huisje) correct en vlot lezen.
Wat betreft het begrijpend lezen kunnen de kinderen korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen. Ze kunnen teksten met verwijswoorden lezen en begrijpen. Ze kunnen  letterlijke vragen en denkvragen over een tekst beantwoorden.

BankTien jaar jufEen voorstelling voor tante Jans, Neushoorn

Het is belangrijk als u thuis met uw kind hebt gelezen, om na het lezen van een verhaaltje of boek vragen aan uw kind te stellen over hetgeen gelezen is. Uw kind leert hierbij om na te denken over wat het gelezen heeft. Dit kunnen vragen zijn, die uw kind letterlijk uit de tekst kan halen, maar ook vragen waar uw kind over na moet denken en dus niet letterlijk in de tekst staan.
Het kan zijn dat dit nog heel lastig voor uw kind kan zijn, omdat hij/zij nog teveel met het technisch lezen bezig is i.p.v. waar het over gaat. Dit is nog niet erg; het is belangrijk dat uw kind leert, dat wat het leest ook echt iets te betekenen heeft.

Na kern 8 volgt de lentesignalering. Deze bestaat uit een spellingtoets en het afnemen van Veilig en Vlot kern 8.

Op school zijn we nog volop bezig met het leesprogramma van de bibliotheek “Lekker lezen in de klas”.

Bij het rekenen zijn we gestart met blok 8. Hierin tellen we tot en met 50, ook in sprongen van 2, 5 en 10 (heen en terug). Verder komt de opbouw van de getallenrij tot en met 100, inprenten van getalbeelden tot en met 20, ook van (bijna-)dubbelen aan bod. De kinderen leren de pijlentaal om te zetten naar formele notatie,  optellen onder de 20 op het rekenrek, zonder overschrijding van het tiental. Ze maken kennis met de verwisseleigenschap bij het optellen en gaan aftrekken tot en met 10 op het rekenrek, memoriseren van de optellingen tot en met 10 en tenslotte gaan ze leren klokkijken met hele en halve uren.
Dit blok wordt daarna afgesloten met een rekentoets.
Klok tien uur    Klok half vier
De afgelopen maanden hebben de kinderen tijdens het schrijven alle geleerde letters en klanken afzonderlijk leren schrijven. We zijn inmiddels gestart met het aan elkaar leren schrijven van de letters. Dit doen we in ons nieuwe schrijfschrift.
Tijdens de gymles zijn we gestart met Athletics Movements. Deze 6 lessen worden gegeven door een gekwalificeerd atletiekleraar. De kinderen hebben bepaalde vaardigheden nodig om een schat , die al lang op het eiland Atletica ligt te bereiken..De kinderen hebben een spellenboekje mee naar huis gekregen, waar ze elke week een code moeten kraken. Tijdens de laatste les hopen we de code te kraken en de piratenschat te openen.
Wist u dat:
* de kinderen op donderdag 5 maart a.s. een studiedag hebben en dus vrij zijn..
* we op maandag 9 en 16 maart a.s. tijdens het project textiele werkvormen loopvogels gaan maken.
* we op 20 maart tijdens de rekenles een spelletjesochtend gaan houden waarbij de kinderen aan de slag gaan met gezelschapsspelletjes waarbij het rekenen    centraal staat.
* de kinderen op vrijdag 27 maart hun tweede rapport krijgen.
Zoals u kunt lezen, gaan we weer een leuke en leerzame tijd tegemoet.


Wat staat er de komende weken op het programma in groep 3?

Met het afronden van kern 6 is meteen ook de eerste helft van groep 3  afgerond. Uw kind heeft in de kernen 1 tot en met 6 alle letters geleerd. Het kan nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen. Nu is het belangrijk dat het herkennen van woorden versneld en geautomatiseerd gaat worden. Dit zijn we al goed aan het oefenen en gaat bij veel kinderen al erg goed. Er wordt ook thuis goed geoefend. Ga zo door.

In de tweede helft van groep 3 komen de  kernen 7 tot en met 12 aan bod. Uw kind leert woorden lezen die wat moeilijker zijn. Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van twee en drie lettergrepen.
Die lastige eenlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend. Ze zijn verdeeld over de verschillende kernen waarbij ook het begrijpend lezen steeds meer naar voren zal gaan komen.

De komende vier weken komen in kern 7 komen vooral de sch-woorden aan de orde en woorden met het lettercluster -ng (ring). Bovendien maken kinderen al kennis met woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan (stoel, lamp), woorden met –d en –b achteraan (heb, bad) en samenstelling (zakmes). Ook leert uw kind in deze kern hoofdletters.
Wies weet de weg wel                      boot

Uw kind is ook steeds beter in staat om woorden en zinnen te schrijven. Toch kan het nog niet alle woorden foutloos schrijven. De leesproblemen zijn soms te moeilijk om de afwijkende schrijfwijze meteen ook onder de knie te hebben. Zo kan uw kind al snel woorden lezen met de letter –d achteraan. Maar het foutloos schrijven van woorden als ‘heb’ en ‘had’ is moeilijker. Vandaar dat vanaf kern 7 het kunnen lezen en kunnen schrijven van woorden niet helemaal parallel meer loopt. Als uw kind toch woorden schrijft waar spelfouten in zitten, hoeft dat dan ook nog niet altijd verbeterd te worden.

In blok 7 van rekenen gaan we de komende periode officieel aan de slag met het rekenrek. We gaan getalbeelden tot en met 20 (ook dubbelen) aflezen, opzetten en inprenten. Daarnaast komt het tellen tot en met 40 in sprongen van 2, 5 en 10 aan bod. Zowel heen als terug.
Rekenrek
Ook komt het bouwen van drie- en vierkubers aanbod en  leren we de waarde van de munten van 5 cent en 10 cent.
5 cent                                10 cent

Verder is de komende periode een belangrijk toetsperiode. We nemen bij uw kind de wintersignalering af om te kijken hoe uw kind er op dit moment voor staat met het leren lezen. Ook zullen we verschillende CITO toetsen af nemen. De resultaten zullen daarna terug te vinden zijn in het ouderportaal van Parnassys.

Vanaf 12 januari zijn we gestart met het leesprogramma van de bibliotheek met het thema “Bij mij in de klas”.  De kinderen hebben een “paspoortje” gekregen waarop ze 5 stickers kunnen verdienen. In de klas staan ongeveer 50 bibliotheekboeken van verschillend leesniveau. De kinderen gaan deze op school  lezen. Als ze een boek uitgelezen hebben, kunnen ze bij de leerkracht een sticker komen halen. Bij 5 stickers is het paspoort vol. Ze mogen natuurlijk ook meer dan 5 boeken lezen. Lukt het niet om 5 boeken te lezen, dan is dat ook geen probleem. We blijven het echter wel promoten.
In april komt de medewerkster van de bibliotheek de boeken weer ophalen en kan ze zien hoeveel stickers de kinderen hebben verdiend. De kinderen krijgen dan ook een verrassing van haar.
Wij denken dat dit een goede aanvulling is om het lezen bij de kinderen te promoten.

Op vrijdag 13 februari sluiten we de drukke periode af met de carnavalsviering en zijn we om 12.00 uur uit om te kunnen genieten van een welverdiende vakantie.


Wat komt er de komende drie weken aan bod in groep 3?

Allereerst allemaal de beste wensen voor 2015. Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van de welverdiende kerstvakantie en weer met veel zin en uitgerust kan beginnen.
Natuurlijk zijn we ook benieuwd wie er in de vakantie goed geoefend heeft met het lezen en de kaart met de sterretjes helemaal vol heeft gekregen.
Na de kerstvakantie zijn we gestart met kern 6 van Veilig Leren Lezen. Aan de hand van het ankerverhaal: “Kom jij ook uit een ei?” leert uw kind in deze kern de laatste nieuwe letters: de g – ui – au – f – ei. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of medeklinker–klinker (kei) kunnen vlot worden gelezen.
Leesboekje 6                          Geit-pauw-duif                    Wie legt het eerst een ei.bmp
Het maken van wisselwoorden neemt nog steeds een belangrijke plaats in. Op deze manier worden ook de laatst geleerde letters toegepast in het vlot lezen van woorden. Als alle letters aan bod zijn geweest, wordt het vlot lezen van woorden steeds belangrijker. Met een goede basis kan immers begonnen worden aan steeds moeilijkere woorden en lettercombinaties.

Bij het rekenen zijn we deze week  gestart met blok 6. Hierin leren we:
– tellen tot en met 40, ook in sprongen van 10 en 5.
– optellen en aftrekken rondom 10
– splitsen van getallen tot en met 10 met het T model.
– aanvullen tot en met 10 of tot en met 20
– inhoud meten met niet-standaardmaten.
Cijfers 1-10

Verder starten we aan het eind van deze periode met een belangrijk toetsperiode. We zullen de wintersignalering (o.a. een letterdictee, veilig en vlot, letterkennis) afnemen bij uw kind om te kijken hoe uw kind er op dit moment voor staat met het leren lezen. Ook zullen we verschillende CITO-toetsen (woordenschat, rekenen en spelling), AVI en DMT afnemen.
De resultaten van uw kind kunt u na afloop van de toetsperiode terugvinden in het ouderportaal van ParnaSsys.


Wat komt er aan bod in de drie weken voor de kerstvakantie?

Wat gaat de tijd toch snel. Het einde van het kalenderjaar is al weer in zicht  Deze week staat pakjesavond weer voor de deur, waarna we starten met de voorbereidingen voor kerst

Uw kind kent inmiddels al veel letters. De komende weken komen daar in kern 5 ook weer nieuwe letters bij:  de eu van reus, de j van jas, de ie van riem, de l van bijl, de ou van hout en de uu van vuur. Deze letters gaan we ook leren als schrijfletter.
Het thema van deze kern is ‘verhalen en vertellingen’. De nieuwe woorden worden aangeboden  in een verhaal over een verhalenverteller, die verhalen vertelt over o.a. Sinterklaas en Kerstmis.

VLL Verhalen en vertellingen
In blok 5 van rekenen gaan we aan de slag met het tellen tot en met 40 en  het optellen en aftrekken tot en met 10 met meer dan twee termen.
We gaan tientallen en eenheden samenvoegen, leren aanvullen tot en met 10,15 of 20 en we gaan werken met verschillende vormen  met hetzelfde oppervlak.

Bussommen

 

 

 

 

 

Er wordt dus weer hard gewerkt en veel geleerd deze periode.

Met de kerstvakantie voor de deur is het erg belangrijk dat de kinderen het niveau dat ze nu bereikt hebben, blijven behouden. Dit geldt voor zowel het rekenen als het lezen. Uit ervaring blijkt dat als de kinderen het lezen niet blijven oefenen in een vakantie, zij terugvallen in hun niveau. Dit vinden we erg jammer van de inspanningen, die uw kind de afgelopen periode heeft gedaan om op het niveau te komen waar het nu zit. Daarom krijgen alle kinderen een huiswerkleesboekje mee om te oefenen in de vakantie. Het is de bedoeling dat de kinderen in de hier elke dag ongeveer 10 minuten in lezen. Na de vakantie mogen de kinderen aan de juffen laten zien, hoe goed ze hun best hebben gedaan.
Tevens is het belangrijk om te weten dat in de vakantie uw kind gewoon op Rekentuin kan oefenen.

 Roze bloemen

Het splitsen van getallen is een erg belangrijk onderdeel van het rekenen om te blijven oefenen. Het snel en goed kunnen benoemen van de splitsingen helpt ze straks om ook de erbij- en erafsommen snel en goed te kunnen maken.

Enkele leuke spelletjes om verschillende rekenactiviteiten te oefenen:
* Spelletje met 2 dobbelstenen: (optellen van 2 getallen).
* Met speelkaarten: trek een kaart (uit 2 t/m 10) en laat uw kind hier splitsingen bij maken (bv. 8 is 3 en 5 / 4 en 4 / 2 en 6 / enz.) , trek 2 kaarten (uit 2 t/m 9) en laat uw kind benoemen waar dit de splitsing van is (bv. 2 en 4 hoort bij de splitsing van 6).
* Heen en terug tellen in sprongen van 2, 5 en 10: bij elke stap die je zet (wanneer je van en naar huis loopt) noem je samen  de sprongen.
* Het bespreken van cijfers in het dagelijks leven (verkeersborden, in de winkel), wat betekenen ze.
* Ganzenbord
* Splitsen met knikkers, snoepjes, boontjes (tijdens het eten), enz.

DobbelstenenSpeelkaarten

Wist u dat:
* op vrijdag 5 december Sinterklaas onze school komt bezoeken.
* de kinderen maandag 8 december één cadeautje van Sinterklaas mogen meebrengen (denkt u hierbij aan een geschikt cadeautje zonder kleine onderdelen die kwijt kunnen raken).
* de kinderen voor de kerstviering van donderdag 18 december een glazen pot (zonder etiket en deksel) en een waxinelichtje willen ontvangen in verband met het maken van een lichtje voor deze kerstviering.
* wij op woensdag 7 januari 2015 om 9.00 uur een bezoek mogen brengen aan de bibliotheek in Veldhoven.
* Wij hiervoor op zoek zijn naar ouders die ons met de auto hier naar toe willen brengen (vertrek 8.45uur) en ons weer op willen komen halen (10.00 uur).Helaas kunt u bij dit bezoek niet blijven.
* u zich hiervoor op kunt geven via het aanmeldingsformulier op het prikbord bij onze klassedeur.
* wij u alvast een hele fijne kerstvakantie toe willen wensen.

Tot volgend jaar!

 

 


 

Wat gaan we de komende weken doen in groep 3?

We hebben vorige taal/lezen kern 3 afgerond met de afname van de herfstsignalering. Dit is een belangrijk moment waarop wij de vorderingen van de leesontwikkeling van uw kind extra in kaart brengen.

Afgelopen maandag zijn we gestart met kern 4. Hierin worden de letters h – w – o – a – u aangeleerd. Dit zal gebeuren vanuit de woorden:  huis, weg, bos, tak en hut.

VLL 12-10

Het thema van kern 4 is: ‘waar ben ik’. Aan de hand van het ankerverhaal “Nooit te oud voor avontuur” zullen de nieuwe woorden en letters worden aangeboden.
De kinderen krijgen vanaf deze kern ook kleine woorddictees. Hierdoor kunnen we zien of de kinderen bij het horen van een klank de bijbehorende letter kunnen produceren.
In deze kern leert uw kind ook het lezen van werkwoorden met de derde-persoonsvorm, zoals: loopt, maakt en rent. U zult merken dat uw kind steeds meer en beter leert lezen.
Uw kind leert niet alleen nieuwe woorden en letters maar ontdekt ook steeds meer waar lezen toe dient: je kunt genieten van een verhaal, je kunt informatie opzoeken in een boek of een gids en je kunt elkaar op papier een boodschap doorgeven.
Net als in de vorige kernen zullen de bovenstaande letters worden aangeleerd tijdens het schrijven. Uw kind leert steeds meer om tussen de lijnen te schrijven.

Bij het rekenen zijn we druk aan de slag met het tellen tot en met 30, optellen tot en met 10 in geldcontext, het splitsen van getallen boven de 10 in tientallen en eenheden, vergelijken van grote aantallen en het vergelijken van oppervlakten.

Tellen 12-10Cijfers 12-11

Wist u dat:
* a.s. zaterdag Sinterklaas met zijn pieten aankomt in Nederland.
* wij het verhaal van het Sinterklaasjournaal zullen volgen op school.
* de kinderen vrijdag 28 november hun eerste rapport zullen krijgen.
* de rapportgesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 2 december en donderdag 4 december.

=================================================================================================================================

Onderstaand kunt u de rap beluisteren, gemaakt door de kinderen uit groep 3A, tijdens de workshops door KunststofCreatief. Vocalen door  rapper Justus, geproduceerd door OrphanWorkz, Vormgeving door Justus voor KunststofCreatief.