Verlofregeling

In de verlofregeling staat precies vermeld wanneer kinderen in aanmerking kunnen komen voor extra verlof onder schooltijd. Extra verlof moet schriftelijk aangevraagd worden bij de directie van de school. Formulieren voor verlofaanvraag kunt u verkrijgen via de administratie of de link hieronder. Deze moeten volledig ingevuld en ondertekend ingediend worden. Wij verzoeken u zoveel mogelijk een kopie van het bewijs mee te sturen met de aanvraag.

Klik onderstaand voor de aanvraagformulieren:
Vakantieverlof
Verlof vanwege buitengewone omstandigheden

Verlofregeling
Volgens artikel 11 van de Leerplichtwet zijn de gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek:
a.  de school is gesloten of het onderwijs is geschorst;
b.  schoolbezoek is verboden op grond van overheidsvoorschriften;
c.  de leerling is bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school ontzegd;
d.  de leerling wegens ziekte is verhinderd de school te bezoeken;
e.  de leerling wegens vervulling van plichten, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging verhinderd is de school te bezoeken;
f.   de leerling kan vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/ verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie gaan;
g.  de leerling is door andere gewichtige omstandigheden verhinderd de school te bezoeken.

De regels a t/m e spreken voor zich, maar ten aanzien van de regels f en g is enige uitleg wellicht noodzakelijk.

f.  Vakantieverlof buiten de schoolvakanties (artikel 13a)

Uitgangspunt:
Ook al kunnen er situaties zijn die de mogelijkheid beperken om op elk gewenst tijdstip binnen de schoolvakanties een gezinsvakantie op te nemen, gaat de wetgever er toch van uit, dat een zomervakantie van zes weken voldoende mogelijkheid geeft om tenminste twee weken met vakantie te gaan. Het verlenen van extra vakantieverlof is dan ook aan strikte voorwaarden verbonden. Toekenning van dit verlof is slechts mogelijk ten aanzien van kinderen, waarvan de ouder(s) een beroep uitoefen(t)(en), dat vanwege de specifieke aard geen mogelijkheid biedt om met hun kind(eren) binnen de schoolvakantie op vakantie te kunnen gaan. Voorbeelden hiervan zijn seizoensgerichte werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Te denken valt aan horeca, agrarische en toeristische sector. De aanvrager dient dit aan te tonen door overlegging van een werkgeversverklaring (ingeval van arbeid in loondienst) of anderszins (ter bepaling van de directie). Het verlof kan maximaal tien schooldagen omvatten en kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend. Vakantieverlof wordt niet verleend voor een tweede (wintersport)vakantie of bezoek door allochtonen aan het land van herkomst. Extra vakantieverlof kan niet opgenomen worden tijdens de eerste twee lesweken van het schooljaar; hiermee wordt beoogd te voorkomen dat leerlingen reeds bij de start van het nieuwe schooljaar een achterstand oplopen.

g.  Verlof wegens andere gewichtige  omstandigheden (artikel 14)

Op verzoek van de ouders kan de directie toestemming geven, dat een kind wegens gewichtige omstandigheden, de school niet bezoekt.
De meest voorkomende gevallen zijn:
1. het bezoeken van een dokter voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
2. verhuizing binnen de gemeente (verlof voor 1 dag);
3. bij huwelijk van familieleden van de leerling tot en met de vierde graad;  Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte)
4. bij overlijden van gezinsleden van de leerling ; Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden)                                    
5. bij ernstige ziekte van gezinsleden van de leerling tot en met de tweede graad (1dag verlof);  Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt
6. voor leerlingen woonachtig buiten de bebouwde kom, wanneer zij vanwege extreme weersomstandigheden de school niet kunnen bereiken;
7. bij 12½, 25, 40, 50 en 60jarig huwelijksjubileum, alsmede bij 25, 40, 50 en 60jarig ambtsjubileum van familieleden van de leerling tot en met de vierde graad (1 dag verlof).

De volgende situaties zijn geen ‘andere’ gewichtige omstandigheden:
* vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding;
* vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
* een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
* eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
* verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
* kroonjaren

Indien voor een kind meer dan tien dagen per schooljaar verlof wegens gewichtige omstandigheden wordt gevraagd, moet dit worden aangevraagd bij de ambtenaar van de Leerplichtwet van de Gemeente Veldhoven. In bepaalde gevallen is een bewijsstuk vereist. Het is raadzaam in het geval verlof voor een vakantie wordt gevraagd, het aanvraagformulier geruime tijd van tevoren op school in te leveren. Dit in verband met een eventueel in te dienen bezwaarschrift en/ of in te stellen beroep. Hoe te handelen, indien de directie de aanvraag voor verlof afwijst, is te lezen aan de achterzijde van het aanvraagformulier.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.