Oudervereniging

Voor het formeel scheiden van de financiën van de ouderbijdrage van de school heeft Basisschool De Berckacker een oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is als eerste het behartigen van de belangen van de leerlingen en hun ouders van onze school via de Schoolraad. En als tweede het organiseren van activiteiten ten behoeve van de kinderen via de Activiteitencommissie (AC). Als derde zal de oudervereniging verantwoording afleggen over de besteding van de ouderbijdrage.

Hoewel de oudervereniging formeel een zelfstandige vereniging is, functioneert de oudervereniging op onze school binnen de Schoolraad en is het bestuur van de Schoolraad gelijk aan het bestuur van de oudervereniging.potlood

U als ouder wordt automatisch lid op het moment dat u een kind op onze school heeft. Het lidmaatschap eindigt automatisch op het moment dat u geen kinderen meer op onze school heeft. U dient jaarlijks een contributie te betalen ter dekking van de kosten van buitenschoolse activiteiten die door en met de Activiteitencommissie worden georganiseerd. Het hele bedrag komt rechtstreeks aan de kinderen ten goede. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar vastgesteld door de Schoolraad. De bijdrage wordt schriftelijk medegedeeld aan de ouders van de leerlingen. In het schooljaar 2017-2018 is deze bijdrage vastgesteld op € 20,00 per kind.

Eenmaal per jaar vindt in de Schoolraadvergadering de financiële verantwoording plaats. In geval kinderen tussentijds op school komen of de school verlaten, zal naar rato een bijdrage worden gevraagd c.q. worden terugbetaald. Hoewel het een vrijwillige bijdrage is, willen wij deze van harte bij de ouders aanbevelen. De bijdrage op onze school is in vergelijking met andere scholen erg laag. Indien echter niet alle ouders betalen, zal de Schoolraad en daarmee de organisatie van buitenschoolse activiteiten, in de problemen komen. Verder wordt van u bij bepaalde activiteiten (zoals de schoolreis en het schoolkamp voor de groepen 8) een extra bijdrage in de kosten gevraagd.