GMR

Voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag van Veldvest is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. De GMR bestaat uit 10 leden, vanuit twee geledingen: 5 Gras_schaduwvertegenwoordigers van ouders en 5 vertegenwoordigers van de leerkrachten.

De GMR is bevoegd tot bespreking van die aangelegenheden, die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag. Daarnaast kan ze schriftelijke voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag. De GMR heeft adviesrecht, onder andere met betrekking tot de volgende zaken: kaders voor vaststelling van het regionaal vakantierooster, vaststellen of wijzigen van beleid ten aanzien van het onderhoud van gebouwen, instemmingsrecht met betrekking tot onder andere het wijzigen van een benoemingsprocedure van de schoolleiding, etcetera. De GMR vergadert maandelijks, zowel zelfstandig als met het bevoegd gezag (College van Bestuur).

Alles dat uitsluitend betrekking heeft op één school blijft de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de MR/ SR (Medezeggenschapsraad of Schoolraad).

Het doel van de GMR is mede zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs op de scholen van Veldvest. Vanzelfsprekend is hiervoor de constructieve samenwerking nodig tussen ouders, leerkrachten, directeuren en bestuurders. In de praktijk is de GMR net als het Bestuur vooral bezig in voorwaardenscheppende sfeer.

Tot slot wijzen wij u erop dat alle GMR-informatie ook op de website van de stichting Veldvest te vinden is www.veldvest.nl